Przetargi.pl
Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych wraz z oznakowaniem dla placówek oświatowych na terenie miasta Opola w ramach projektu „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1: Dostawa edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla przedszkoli w kolorze niebieskim i zielonym wraz z oznakowaniem. Wymagania techniczne i użytkowe: 1. Edukacyjne pojemniki dla przedszkoli powinny być w kształcie bajkowych postaci (np. zwierzątek) lub bajkowych przedmiotów. 2. Pojemnik musi przedstawiać całą postać lub przedmiot. 3. Pojemniki powinny być co najmniej w 80% w kolorze niebieskim tożsamym z kolorem niebieskich pojemników do segregacji odpadów z papieru, oraz co najmniej w 80% w kolorze zielonym tożsamym z kolorem zielonych pojemników do segregacji odpadów opakowaniowych ze szkła na terenie miasta Opola. 4. Pojemniki muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 5. Oznakowanie powinno być w postaci naklejki z nadrukiem, którego treść zostanie przekazana przez Zamawiającego. 6. Specyfikacja: Ilość: 38 szt. pojemników niebieskich i 38 szt. pojemników zielonych; Rodzaj pojemnika: Zewnętrzny; Wysokość: 800 mm do 1300 mm; Szerokość: do 800 mm; Pojemność: 50 l do 90 l; Materiał: Polietylen co najmniej średniej gęstości plus stabilizator UV wykonany w technice rotomouldingu lub wykonany z innego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na uderzenia i warunki atmosferyczne; Funkcjonalność: Pojemnik z otworem wrzutowym, wkład metalowy lub plastikowy wyciągany górą lub za pomocą otwieranych drzwiczek na tylnej ścianie, zamykany na klucz (obowiązkowo klucz do każdej szt. pojemnika); Inne: Możliwość mocowania do podłoża; Waga: 10 kg do 20 kg. Wskazane w ofercie pojemniki w zakresie Zadania nr 1 (pojemniki niebieskie i zielone) mają być w tym samym kształcie. Zadanie nr 2: Dostawa zestawów, edukacyjnych pojemników (systemów) do segregacji odpadów komunalnych dla szkół podstawowych wraz z oznakowaniem. Wymagania techniczne i użytkowe: 1. Zestawy (systemy) pojemników do szkół powinny składać się z 4 pojemników do segregacji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów bio. 2. Pojemniki muszą pochodzić z seryjnej produkcji. 3. Oznakowanie powinno być w postaci naklejki z nadrukiem, którego treść zostanie przekazana przez Zamawiającego. 4. Specyfikacja: Ilość: 44 zestawy (systemy) czterech pojemników do segregacji odpadów; Rodzaj pojemnika: Wewnętrzny; Kolor: Kolor pojemnika zgodny z kolorem przyporządkowanej frakcji odpadów (niebieski, żółty, zielony i brązowy) lub jednolity (np. jasnobeżowy, jasnoszary itp.) z otworami wrzutowymi w kolorach zgodnych z frakcją odpadów (niebieskim, żółtym, zielonym i brązowym). Oznakowanie w formie opisanych etykiet których treść zostanie przekazana przez Zamawiającego; Wysokość: do 700 mm; Szerokość pojedynczego pojemnika: do 400 mm; Pojemność: 50 l. do 80 l.; Materiał: Tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na uderzenia; Funkcjonalność: Pojemniki z otworem wrzutowym; możliwość umocowania worka na odpady wewnątrz pojemnika; Inne: Pierścień do przytrzymywania worków, bez dodatkowych mocowań; Waga: Do 5 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach