Przetargi.pl
Przebudowa strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-190 Knurów, Niepodległości 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323319324
 • Data zamieszczenia: 2022-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Niepodległości 8
  44-190 Knurów, woj. śląskie
  tel. 323319324
  REGON: 271506324
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozknurow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa strefy wejścia i rejestracji w Przychodni Nr 2 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 w Knurowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Etap 1 Przebudowa wejścia do budynku wraz z budową pochylni zewnętrznej Zadanie obejmuje w szczególności: przygotowanie podłoża oraz montaż zewnętrznej pochylni dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, rozkucie otworu okiennego w celu wykonania dodatkowego wejścia z pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż drzwi automatycznych, montaż kurtyny powietrznej, montaż rolety antywłamaniowej.Część II - Etap 2 Przebudowa rejestracji uwzględniająca obsługę osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ciągiem komunikacyjnymZadanie obejmuje w szczególności: poszerzenie korytarza poprzez wyburzenie fragmentu ścianki pomiędzy korytarzem i rejestracją, montaż ścianek, wydzielenie części istniejącego pomieszczenia rejestracji na dwa dodatkowe pomieszczenia: pomieszczenie do przewijania lub przebierania osoby dorosłej i pokój dla osoby z dzieckiem, montaż lady w rejestracji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł .4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:a) doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej:dwóch robót budowlanych o wartości minimum 100 000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu robót w zakresie ogólnobudowalnym w obiekcie budowlanym.Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu zamówień opisanych powyżej.Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części (całość przedmiotu zamówienia) warunek zostanie spełniony jeżeli wykaże że posiada łącznie dwie roboty budowlane o wartości minimum 100 000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu robót w zakresie ogólnobudowalnym w obiekcie budowlanym .b) dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, o niżej wskazanych kwalifikacjach zawodowych:1) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowalnej bez ograniczeń oraz 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych).Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części (całość przedmiotu zamówienia) warunek zostanie spełniony jeżeli wykaże że dysponuje jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia spełniającą wymogi wskazane w Rozdz. 4 ust. 2 ppkt. 4 lit. b 1).Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale 5 SWZ, na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1 ustawy PZP.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody „spełnia/nie spełnia”.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione, jeżeli:1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) i lit. b) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – a wykazanych w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach