Przetargi.pl
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”

Gmina Boguty-Pianki ogłasza przetarg

 • Adres: 07325 Boguty-Pianki, Aleja Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 862 775 003 , fax. 86 275 003
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguty-Pianki
  Aleja Papieża Jana Pawła II 45
  07325 Boguty-Pianki, woj. mazowieckie
  tel. 862 775 003, fax. 86 275 003
  REGON: 45067009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-boguty-pianki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach-zadanie I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i robót budowlanych zadania: „Zaprojektowanie i budowa 2 zbiorników wyrównawczych każdy o pojemności 100 m3 (fundamenty pod zbiorniki retencyjne) oraz dostawa, montaż i uruchomienie hydroforowego zestawu pompowego stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach” lokalizacja na działce nr 9/1 w miejscowości Zawisty-Dworaki, obręb ewidencyjny Zawisty-Dworaki, gmina Boguty-Pianki . 2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 2.1 Zakres projektowanych robót budowlanych w zakresie robót technologicznych - budowa 2 zbiorników wyrównawczych ze stali nierdzewnej 3. Zbiorniki wyrównawcze wody czystej. Zbiornik wyrównawczy zostanie zamontowany na fundamencie w terenie. Zbiorniki należy zlokalizować w terenie na odcinku pomiędzy studniami głębinowymi a budynkiem stacji uzdatniania wody. Przy króćcach rurowych zbiornika zaprojektować żelbetową komorę z armaturą odcinającą zlokalizowaną w pobliżu fundamentu zbiornika lub alternatywnie, zamiast armatury w komorze żelbetowej, można wykonać armaturę odcinającą bez komory żelbetowej, stanowiącą terenowe zasuwy z żeliwa sferoidalnego w obudowach do zasuw, ze skrzynkami ulicznymi obudowanymi pierścieniami betonowymi. Poza standardowym wyposażeniem, zbiorniki powinny być wyposażone w: - izolację zewnętrzną np. pianką PUR (zbiornik w okresie zimowym będzie narażony na działanie temperatur ujemnych; izolacja ma skutecznie zapobiegać zamarzaniu wody w sytuacjach niskich temperatur); - wskaźniki poziomu cieczy (poziomowskazy); - ·drabiny z TWS lub ze stali KO (wewnętrzne oraz zewnętrzne); - podest obsługowy (umożliwiający konserwację oraz obsługę pracującegourządzenia). Rurociągi łączące SUW i zbiorniki wyrównawcze. Dla połączenia zbiorników ze stacją uzdatniania wody należy zaprojektować następujące rurociągi, stanowiące połączenia międzyobiektowe: - rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną z budynku SUW do zbiornika wyrównawczego – rury PE 125 SDR 17 (PN 10,0 bar); - rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego do pompowego zestawu hydroforowego w budynku SUW – rury PE 140 SDR 17 (PN 10,0 bar); - rurociąg spustowy i przelewowy odprowadzający wodę ze zbiornika na poletko filtracyjne – rury PCV 160 typu ciężkiego. - rurociąg doprowadzający wodę z hydroforowego zestawu pompowego do sieci wodociągowej. 4. Hydroforowy zestaw pompowy Zestawy hydroforowy jako układ równoległe pracujących kilku pomp, przeznaczony do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu. Zestawy pompowe przeznaczony do pompowania wody pitnej powinny posiadać co najmniej następujące parametry techniczne zapewniające dostawę wody uzdatnionej: - wydajność Q h 70 m3 -100 m3 /h; Q d śr. m 3 1000 m3 /d - wysokość podnoszenia 10-100 m -wyposażenie zestawu hydroforowego w armaturę ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, - układ sterowania zabudowany w szafie o stopniu ochrony zapewniającym bezpieczną pracę w budynku stacji SUW 5. Roboty elektryczne: Roboty wewnętrzne, Instalacja zasilająca hydroforowy zestaw pompowy, Roboty zewnętrzne, Zbiornik retencyjny Z1, Zbiornik retencyjny Z2, - Praca pomp: przemienna - Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu 6. Przedmiotem zamówienia jest również: 6.1 wykonanie badań wody – w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 z dnia 2015.11.27) – w celu określenia efektu i prawidłowości funkcjonowania stacji pod kątem \ technologicznym i ekologicznym (egzemplarze papierowe). 6.2 wykonanie branżowego projektu wykonawczego dotyczącego montażu, uruchomienia, zasilania stacji tymczasowej uzdatniania wody 6.3 wykonanie operatu kolaudacyjnego, umożliwiającego uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji objętej zamówieniem. Operat kolaudacyjny musi zostać zatwierdzony przez powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru. (2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna). 6.4 szkolenie personelu Zamawiającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia: • projekt funkcjonalnoużytkowy Załącznik nr 10 do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. Zmianami). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 3.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 3.2 numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 3.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3.4 kwotę gwarancji, 3.5 termin ważności gwarancji 3.6 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 4. Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2. 2 i 2.5). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020 z dopiskiem: Wadium na wykonanie zamówienia: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawi-stach-Dworakach - zadanie I. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w miejscu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię innej niż pieniądz, formy dopuszczonej przez Zamawiającego wniesienia wadium , potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 8. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 9. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 10.1 wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 10.2 wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach