Przetargi.pl
Dostawa przylepca ze sztucznego jedwabiu, gazy opatrunkowej, waty celulozowej, kompresów gazowych niesterylnych i sterylnych, serwety jałowej, stazy wielokrotnego użytku, pojemników czerwonych na odpady zakaźne, alkoholowego preparatu do odkażania skóry, preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, preparatu w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 00671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przylepca ze sztucznego jedwabiu, gazy opatrunkowej, waty celulozowej, kompresów gazowych niesterylnych i sterylnych, serwety jałowej, stazy wielokrotnego użytku, pojemników czerwonych na odpady zakaźne, alkoholowego preparatu do odkażania skóry, preparatu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, preparatu w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1: Przylepiec ze sztucznego jedwabiu. Wielkość zamówienia: 26 593,08 mb; Pakiet nr 2: poz. 1: Gaza opatrunkowa niesterylna 1 m x 1m, 13 nitkowa. Wielkość zamówienia: 910 sztuk; poz. 2: Gaza opatrunkowa niesterylna, 13 nitkowa w składach o szerokości min 90 cm. Wielkość zamówienia: 6000 mb; poz. 3: Wata celulozowa w arkuszach. Wielkość zamówienia: 70 kg; Pakiet nr 3: poz. 1: Kompres gazowy niesterylny 7,5cm x 7,5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Wielkość zamówienia: 239800 sztuk; poz. 2: Kompres gazowy niesterylny 5cm x 5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Wielkość zamówienia: 84000 sztuk; poz. 3: Kompres gazowy sterylny 5cm x 5cm x 8 warstw min. 13-nitkowy. Wielkość zamówienia: 84250 sztuk; Pakiet nr 4: Serweta jałowa operacyjna nieprzemakalna. Wielkość zamówienia: 600 sztuk; Pakiet nr 5: Staza wielorazowa z automatyczną zapinką. Wielkość zamówienia: 107 sztuk; Pakiet nr 6: poz. 1: Pojemniki czerwone na odpady medyczne zakaźne, poj. 20L. Wielkość zamówienia: 1895 sztuk; poz. 2: Pojemniki czerwone na odpady medyczne zakaźne, poj. 2L. Wielkość zamówienia: 3024 sztuk; poz. 3: Pojemniki czerwone na odpady medyczne zakaźne, poj. 1L. Wielkość zamówienia: 420 sztuk; poz. 4: Pojemniki czerwone na odpady medyczne zakaźne, poj. 10L. Wielkość zamówienia: 4160 sztuk; poz. 5: Pojemniki czerwone na odpady medyczne zakaźne, poj. 5L. Wielkość zamówienia: 585 sztuk; Pakiet nr 7: Alkoholowy preparat z zawartością minimum dwóch alkoholi o działaniu przedłużonym do odkażania skóry przed operacjami i mniejszymi zabiegami lekarskimi. Wielkość zamówienia: 211 sztuk; Pakiet nr 8: Preparat w oparciu o alkohole do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Wielkość zamówienia: 866 sztuk; Pakiet nr 9: Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141112-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach