Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w m.st. Warszawie Dzielnica Rembertów

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Adres: 04401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 1525966300090

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 ) /ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w m.st. Warszawie Dzielnica Rembertów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS INWESTYCJI Zadanie 1 - Budowa ulicy Sztukatorskiej – odc. Kordiana – Zawodowa Zadanie 2 – Budowa ulicy Kaletniczej – odc. Zesłańców Polskich – I. Paderewskiego. Budowa drogi publicznej klasy „D” Jezdnia o szerokości 5,00 m z jednostronnym chodnikiem. Budowa oświetlenia ulicznego. Przebudowa niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Zakres opracowania Dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Sztukatorskiej (zadanie nr 1 )/ulicy Kaletniczej (zadanie nr 2) w m. st. Warszawie Dzielnica Rembertów ­ - aktualne mapy do celów projektowych - 3 egz. ­ - mapy prawne podziałowe - 9 egz. ­ - dokumentacja geotechniczna (badania geotechniczne, co najmniej 1 punkt na 50 m) - 4egz., ­ - wypisy z rejestru gruntów dla działek, na których przewidywana jest inwestycja, ­ - uzgodnienie geometrii drogi oraz uzyskanie zatwierdzonego przez Biuro polityki mobilności i transportu m.st. Warszawy projektu Stałej Organizacji Ruchu, ­ - plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu z protokołem z narady koordynacyjnej - 2 egz., ­ - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia, ­ - projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych - 5 egz., ­ - projekt zagospodarowania zieleni, ­ - projekt budowlany i wykonawczy - 7 egz., ­ - projekt odwodnienia ulicy, ­ - projekty usunięcia kolizji między innymi energetycznej, telekomunikacyjnej gazowej, ­ - inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni, ­ - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2egz. ­ - przedmiar robót - 2 egz., ­ - kosztorys inwestorski uproszczony wykonany w programie „NORMA” - 2 egz., ­ - projekt organizacji ruchu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu  sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom składa informację o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ) 4. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach