Przetargi.pl
Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie

Gmina Filipów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-424 Filipów, ul. Garbaska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 696 081, , fax. 875 696 081
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Filipów
  ul. Garbaska 2
  16-424 Filipów, woj. podlaskie
  tel. 875 696 081, , fax. 875 696 081
  REGON: 53419600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filipow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1.1. Część nr 1 . Przebudowa stacji uzdatniania wody w Filipowie w systemie zaprojektuj i wybuduj: -opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych zezwoleń na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Filipów, gm. Filipów (mapy, zezwolenia, uzgodnienia, badania, operat wodno-prawny, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, badania wody surowej i oczyszczonej i inne niezbędne decyzje administracyjne), -przebudowa budynków technologicznych stacji uzdatniania wody wraz z budową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych oraz dwóch nadziemnych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie ujęcia wody w Filipowie, -sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym w trakcie realizacji robót budowlanych, do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych. 1.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do zaprojektowania i wykonania zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy („PFU”) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Na każde odstępstwo od wymienionych w PFU wymagań wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 1.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu i zapewnienia ciągłych dostaw wody. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy. 1.1.3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a które wykonawca może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wymagania techniczne są wartościami, które wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia oraz istniejących warunków terenowych. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia wykonawcy oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 1.2. Część nr 2 . Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie w systemie zaprojektuj i wybuduj: -opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej w Filipowie (mapy, zezwolenia, opinie, uzgodnienia, badania, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę/zgłoszenie), -wykonanie robót budowlanych przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 36,0 m metodą wykopową, obejmujące: roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty sanitarne, -naprawa nawierzchni chodników, zieleni zniszczonych podczas prowadzonych prac, -sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym w trakcie realizacji robót budowlanych, do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych. 1.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do zaprojektowania i wykonania zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy („PFU”) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w PFU są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Na każde odstępstwo od wymienionych w PFU wymagań wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji całego obiektu. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni obiekt celem przeprowadzenia wizji, na każde żądanie Wykonawcy. 1.2.3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a które wykonawca może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wymagania techniczne są wartościami, które wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia oraz istniejących warunków terenowych. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia wykonawcy oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 2. Część nr 1 i Część nr 2 zamówienia: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza produkty równoważne o parametrach techniczno- eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych od parametrów wskazanego produktu, przy czym zmiana parametrów nie może powodować konieczności modyfikacji projektów, a także ograniczeń możliwości ich wykorzystania przez Zamawiającego. Analogicznie, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskać jego akceptację. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustaw, aktualnymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy Pzp. 5. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 6. Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Są to następujące czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018r., poz. 227), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1125): • Czynności związane z robotami ogólnobudowlanymi wykonywane przez robotników budowlanych, tj. kierowcy samochodów, operatorzy koparek, zagęszczarek, monterzy, itp. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: • dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, • datę złożenia oświadczenia, • wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy Kopie umów lub innych dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł(słownie jeden tysiąc złotych), za każdy ujawniony przypadek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: Część 1 – Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Część 2 – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. 65 9367 0007 0020 0000 0156 0003 z tytułem przelewu „Wadium – Część 1 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Filipowie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 5. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium (dotyczy tylko Części nr 1 zamówienia). Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie, w siedzibie zamawiającego. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część nr 1 i Cześć nr 2 zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Formularz cenowy (załącznik nr 1a do formularza ofertowego), . 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://filipow.biuletyn.net/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. W/w oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu. 3. Zgodnie z art. 22a ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach