Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Traugutta w Radomiu wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej realizowana w ramach zadania: „Usprawnienia ruchu rowerowego”

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Traugutta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048)3654652 , fax. (048)3654651
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  Traugutta 30/30A
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048)3654652, fax. (048)3654651
  REGON: 141100028
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Traugutta w Radomiu wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej realizowana w ramach zadania: „Usprawnienia ruchu rowerowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Traugutta w Radomiu wraz z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej realizowanej w ramach zadania: „Usprawnienia ruchu rowerowego”. Zamówienie obejmuje: - zmianę geometrii drogi - 420 m2, - budowę odwodnienia – 38 m, - montaż nowych konsol sygnalizatorów – 1 kpl., - montaż nowych masztów sygnalizacji – 1 kpl, - przeprogramowanie sterownika sygnalizacji – 1 kpl, - montaż nowych słupów oświetleniowych – 13 szt., - budowę chodników z kostki brukowej – 269 m2, - zastosowanie płyt chodnikowych z wypustkami w lokalizacji przejścia dla pieszych – 54 m2, - wykonanie ciągów rowerowych o nawierzchni bitumicznej – 446 m2, - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 348 m2, - rozbiórkę istniejących chodników – 595 m2, - przesadzanie krzewów – 12 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach