Przetargi.pl
„Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”

Gmina Grzegorzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-640 Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 718 255
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grzegorzew
  Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
  62-640 Grzegorzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 718 255
  REGON: 53852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grzegorzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Grzegorzew metodą przewiertu sterowanego lub przecisku. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 1202/1, 1203/1 1238/1, 1201 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci wodociągowej do przebudowy: ok. 120 m. Podczas przebudowy przewidziano również montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych min. DN80: -wymiana istniejącego hydrantu, w miejscu rozpoczęcia przebudowy -zaprojektowanie nowego hydrantu w rejonie skrzyżowania z ulicą Łąkową. Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka wodociągu wynika ze skorodowania rur stalowych, z których jest on wykonany, co powoduje jego częste awarie i przerwy w dostawie wody. Projektuje się wymianę ok. 120 m skorodowanego odcinka przewodu stalowego na przewód PE-HD SDR17 DN110 wraz z włączeniem w wodociąg stalowy w ul. Łąkowej oraz montaż 2 szt. hydrantów nadziemnych min. DN80 Zakres głównych obejmuje prac m.in.: -sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, -obsługę geodezyjną, -wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, -przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie, -inwentaryzację powykonawczą, -nadzór autorski projektanta. Uwaga: projekt sieci wodociągowej a w szczególności włączenie musi być uzgodniony z wykonawcą stacji uzdatniania wody. 3.3 Część II ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w miejscowości Grzegorzew metodą wykopu otwartego. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 999/1, 934/1, 925/1 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok. 100 m. Podczas przebudowy przewidziano również montaż min. 3 szt. studni rewizyjnych:  w miejscu rozpoczęcia przebudowy,  przyłączeniową do posesji nr 31  na skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną – mającą umożliwić dalszą rozbudowę sieci. Jeżeli Wykonawca uzna, że aspekty techniczne wymagają zastosowania większej ilości studni, należy je przewidzieć w projekcie. Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka kanalizacji wynika z jego uszkodzenia, powstałego podczas budowy sieci energetycznej. Uszkodzenie istniejących rurociągów kamionkowych spowodowała zanik prawidłowego spadku przewodu kanalizacji sanitarnej, co powoduje jej zapychanie. Projektuje się wymianę 100 m uszkodzonego rurociągu kamionkowego na przewód PVC-U lite DN200 SN8 SDR34 oraz montaż 3 szt. studni betonowych DN1000 z włazami żeliwnymi. Zakres głównych obejmuje prac m.in.:  sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,  obsługę geodezyjną,  wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,  przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie,  inwentaryzację powykonawczą,  nadzór autorski projektanta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Dla części I ,,Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert, 8.2 Dla części II ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert, 8.4Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299). 8.5 Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr 67 8543 0000 2007 7000 0260 0002 z dopiskiem w przelewie (w zależności od części do której wykonawca składa ofertę): „Wadium w postępowaniu na zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa” lub „Przebudowa sieci kanalizacji ul. Ks. Sz. Starkiewicza". Wykonawca załącza do oferty dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy lub oryginał dokumentu ustanowienia wadium w innej formie. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.5 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8.6 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt 8.4 ppkt 2 – 5, powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 8.7 Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.10 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8.11 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty oraz szacunkowe zestawienie kosztów,Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt. 6.2 i 6.3 SIWZ oraz załącza do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2 i 6.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wypełniony formularz oferty oraz szacunkowe zestawienie kosztów. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo , o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach