Przetargi.pl
Przebudowa schodów wejściowych, istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenia zlokalizowanych przy budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, ul. M. Reja 10.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-959 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, , fax. 895 350 228
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 24 52; 89 521 24 77, , fax. 895 350 228
  REGON: 17756003700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa schodów wejściowych, istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenia zlokalizowanych przy budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, ul. M. Reja 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa schodów wejściowych, istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenia zlokalizowanych przy budynku Inspektoratu ZUS w Kętrzynie, ul. M. Reja 10. 2. Zakres prac do wykonania: a) przebudowa schodów wejściowych do budynku (wszystkie trzy wejścia) oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych; b) remont studzienek okiennych; c) montaż siłowników w zewnętrznej parze drzwi wejścia głównego oraz w drzwiach wewnętrznych wiatrołapu, pozwalających na ich automatyczne otwieranie; d) remont ogrodzenia wokół budynku Inspektoratu. 3. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w projektach budowlanych i wykonawczych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego dziale XI SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądzu, - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - Gwarancjach bankowych, - Gwarancjach ubezpieczeniowych, - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019.836 j.t.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę określoną w pkt. 1 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie, nr rachunku 08 1020 5590 0000 0002 9200 7019. 5. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację dla jakiego postępowania wniesiono wadium oraz dla jakiej części (jeśli Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części). 6. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 3, oryginał dokumentu potwierdzający wniesie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, pok. 105 na ręce pracownika wieloosobowego stanowiska zamówień publicznych lub też dołączyć do oferty w terminie przewidzianym do składania ofert. 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub jego kopia, został załączony do oferty. 9. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy, tj. w wymaganej wysokości lub formie (także na przedłużony okres związania ofertą), skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 11. Zwrot wadium: - Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. - Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zatrzymanie wadium: - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano), • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zawierać: a) Formularz Ofertowy – wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ. b) Formularze cenowe (remont schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont ogrodzenia) – wypełnione zgodnie z załącznikiem do Formularza ofertowego. c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum) oświadczenia, w zakresie wskazanym w pkt 1 c) i d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone wyłącznie w formie oryginału bądź też kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 c) i d). 5. Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach