Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie III

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7517500, 7511690 , fax. 897 512 401
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Kętrzynie
  Plac Grunwaldzki 1
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7517500, 7511690, fax. 897 512 401
  REGON: 51074245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i innych sprzętów multimedialnych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie – postępowanie III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I INNYCH SPRZĘTÓW MULTIMEDIALNYCH DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE - POSTĘPOWANIE II w następujących ilościach: 1. Komputer stacjonarny Typ 1 30 szt. 2. Monitor komputerowy 16 szt. 3. Mysz komputerowa i Klawiatura komputerowa 16 szt. 4. Głośniki komputerowe 16 szt. 5. Bezprzewodowe Słuchawki komputerowe z mikrofonem 16 szt. 6. Tablet graficzny 16 szt. 7. Projektor panoramiczny 1 szt. 8. Tablica interaktywna 2 szt. 9. Monochromatyczna drukarka laserowa A3 1 szt. 10. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 1 szt. 11. Wielkoformatowa drukarka „Ploter” 1 szt. 12. Skaner komputerowy dwustronny 1 szt. 13. Uchwyt sufitowy do projektora 1 szt. 14. Komputer przenośny 4 szt. 15. Serwer 1 szt. 16. Szafa rack serwerowa 1 szt. 17. Kabel utpcat 5e szary minimum 300 metrów 1 szt. 18. Ruter zarządzalny z WiFi 7 szt. 19. Switch zarządzalny 7 szt. 20. Karta sieciowa 16 szt. 21. Karta sieciowa Wi-Fi 16 szt. 22. Tester płyt głównych 7 szt. 23. Tester zasilaczy 7 szt. 24. Kompresor do czyszczenia komputera 1 szt. 25. Projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym 3 szt. 26. Drukarka laserowa A4 ze skanerem 3 szt. 27. Urządzenie wielofunkcyjne A3 1 szt. 28. Komputer stacjonarny Typ 2 19 szt. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Dostawa musi obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione powyżej, nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. 5. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Formularz oferty, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem, - Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiotów w imieniu których pełnomocnicy nie wymienieni w dokumentach rejestrowych firmy składają oferty, - Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składają wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach