Przetargi.pl
Przebudowa sali nr 23 (pomieszczenia wykładowców) wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku dydaktycznym, przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sali nr 23 (pomieszczenia wykładowców) wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku dydaktycznym, przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sali nr 23 (pomieszczenia wykładowców) wraz z przebudową instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku dydaktycznym przy Pl. Kościeleckich 8 w Bydgoszczy . 5.2. Budynek będący przedmiotem opracowania to obiekt zabytkowy - nr rejestru zabytków – A/364/1. Należy postępować zgodnie z ustawą z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem konserwatorskim i zgodnie z Decyzją MKZ na pozwolenie na prowadzenie robót. 5.3. Pomieszczenie będące w zakresie opracowania znajduje się we wschodnim skrzydle usytuowanym wzdłuż ul. Bernardyńskiej. Ściany pomieszczenia tynkowane malowane farbą olejną do wys. ok. 2,0m powyżej emulsyjną, posadzka drewniana – parkiet ułożony w jodełkę, zniszczony malowany farbą olejną , sufit tynkowany na trzcinie, pomiędzy nośnymi belkami drewnianymi będącymi elementami konstrukcji stropów drewnianych na kondygnacjach nadziemnych, wyposażenie standardowe instalacje elektryczne oświetleniowe, grzejniki c.o. pod każdym oknem, kanał wentylacji grawitacyjnej w narożniku pomieszczenia. 4.0. 5.4. Budynek zbudowany w latach 1890-92 o funkcji dydaktycznej – sale wykładowe oraz pomieszczenia pracowników dydaktycznych - nr rejestru zabytków A/364/1 o 3 kondygnacjach nadziemnych , podpiwniczony , z poddaszem nieużytkowym pod skośnym dachem. Budynek o rzucie w kształcie litery L o ostrym kącie. W ramionach kąta znajduje się dziedziniec o całkowicie utwardzonej asfaltowej nawierzchni. Poziom dziedzińca jest wyższy o około 90 cm od poziomu wejścia głównego zlokalizowanego w zachodnim szczycie budynku. Elewacja budynku z czerwonej cegły licowej, częściowo profilowanej, pokrycie dachu – dachówka ceramiczna karpiówka w podwójną koronkę. Architektura budynku charakterystyczna dla XIX-wiecznych obiektów użyteczności publicznej w m. Bydgoszczy z przewagą elementów neogotyckich i neoromańskich Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ. 5.5. Ponadto, w przypadku użycia w SIWZ oraz jego załącznikach, Opisie przedmiotu zamówienia lub Dokumentacji technicznej nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia w Opisie przedmiotu zamówienia lub Dokumentacji technicznej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 5.6. Wykonawca podczas wykonywania prac jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie uczelni. 5.7. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych i montażowych wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązki Wykonawcy związane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kary umowne związane z niewykonaniem obowiązków nałożonych na wykonawcę w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje umowa. 5.8. Zamawiający zaleca wizję lokalną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach