Przetargi.pl
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania nr 10 - BBudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kruszyn i Kruszyniec w miejscowościach Pawłówek, Kruszyniec, Kruszyn i Dąbrówka Nowa - III Etap „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”

Gmina Sicienko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Sicienko, Mrotecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sicienko
  Mrotecka 9
  86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, , fax. 525 870 407
  REGON: 54702300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sicienko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania nr 10 - BBudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kruszyn i Kruszyniec w miejscowościach Pawłówek, Kruszyniec, Kruszyn i Dąbrówka Nowa - III Etap „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania nr 10 - Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kruszyn i Kruszyniec w miejscowościach Pawłówek, Kruszyniec, Kruszyn i Dąbrówka Nowa - III Etap „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” 1) Planowany zakres budowy kanalizacji Kruszyn III etap obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przykanaliki do granicy nieruchomości: a) w ul. Zbożowej i przylegających do niej ul.Zachodniej, ul.Łanowej, ul.Siewnej i ul. Północnej, b) w ul. Ogrodowej i przylegających do niej ul.Hiacyntowej, ul.Astrowej, ul.Bratkowej, Krótkiej, ul.Irysowej, c) w ul. Szlacheckiej i Warownej w Dąbrówce Nowej, d) w ul. Świerkowej, e) na odcinku ul. Bydgoskiej od ul. Świerkowej s246 do tłoczni T2 wybudowanej w II etapie, f) na odcinku ul. Bydgoskiej od S219 do S237 z przejściami pod DK10 ze studni S 233, S236 i S234 do S280 g) na odcinku ul. Szkolnej od S237 do S240, h) budowa tłoczni ścieków T5 i T6 oraz PL 7, PL 8, PL 9 i PL 10. 2) W ramach zadania należy również wykonać: a) Przykanalik PVC SN8 lity DN160 do działki 278/39 ul. Ogrodowa – włączenie do dna studzienki S507. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 6,0 m. b) Przykanalik PVC SN8 lity DN160 do działki 278/40 ul. Ogrodowa – nabudować nową studzienkę tworzywową z pierścieniem odciążającym DN600 na kolektorze na odcinku S507-S508. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 6,0 m. c) Odgałęzienie PVC SN8 lity DN200 do działki 278/38 ul. Ogrodowa – nabudować nową studzienkę tworzywową DN600 z pierścieniem odciążającym na kolektorze na odcinku S507-S508. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 6,0 m. d) Przykanalik PVC SN8 lity DN160 do działki 278/42 ul. Ogrodowa – włączenie do dna studzienki S508. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 6,0m. e) Przykanalik PVC SN8 lity DN160 do działki 278/43 ul. Ogrodowa – nabudować nową studzienkę tworzywową DN600 z pierścieniem odciążającym na kolektorze na odcinku S508-S509. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 6,0m. f) Przegłębić kolektor DN200 kanalizacji grawitacyjnej na odcinku S503-S509 ul. Ogrodowa – wg załącznika graficznego. g) Przykanalik do działki 279/7 ul. Ogrodowa – zmienić przewód z PVC DN160 na PVC DN200. Włączenie do dna studni S515. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 6,0m. h) Przykanalik PVC SN8 lity DN160 do działki 240/16 ul. Szlachecka – nabudować nową studzienkę tworzywową z pierścieniem odciążającym DN600 na kolektorze na odcinku S559-S560. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 3,0 m. i) Przykanalik PVC SN8 lity DN160 do działki 276/9 ul. Siewna – nabudować nową studzienkę tworzywową z pierścieniem odciążającym DN600 na kolektorze na odcinku PL8-S800. Spadek przewodu 1,5%. Długość ≈ 13,0 m. 3) Podstawowy zakres prac obejmuje wykonanie: a) Kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm, – 4 872,00 m, b) Kanalizacji tłocznej z rur Ø110 mm– 3 295,00 m, c) Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm – 1 180,20 m, d) Studnie tworzywowe o średnicy Ø 600 mm - 33 szt, e) Studnie betonowe o średnicy Ø 1000 mm – 162 szt, f) Studnie tworzywowe rozprężne Ø 1000 mm – 3 szt, g) Studnie napow-odpow. Ø 1200 mm – 2 szt, h) Studnia betonowa (KW) Ø 1500 mm – 1 szt, i) Tłocznie ścieków (PL7, PL8, PL9 i PL10) o średnicy 2000 mm – 4 szt. - budowa studni, jej wyposażenie, WLZ, sterowanie wraz z jej rozruchem technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu, j) Tłocznia ścieków (T5) o średnicy 2000 mm – 1 szt. - budowa studni, jej wyposażenie, WLZ, sterowanie, przyłącze wodociągowe do niej wraz z jej rozruchem technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu k) Tłocznia ścieków (T6) o średnicy 2500 mm – 1 szt. - budowa studni, jej wyposażenie, WLZ, sterowanie wraz z jej rozruchem technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC wg klasy sztywności SN8 kPa, SDR 34 o średnicy 200x5,9 mm, rury i kształtki kielichowe z uszczelką wargową Kolektory kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PE 100RC, SDR 17 PN10 o średnicy 110x6,6 mm, łączonych przez zgrzewanie lub elektrooporowo z drutem miedzianym fabrycznie umieszczonym, Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC wg klasy sztywności SN8 kPa, SDR 34 o średnicy 160x4,7 mm. Przykanaliki wykonać do granicy nieruchomości i zaślepić korkiem. Studnie tworzywowe Studnie z rur karbowanych z PP o sztywności SN 4KN/m2 o średnicy 600 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym. Studnie betonowe Studnie typowe z kręgów betonowych o średnicy wew. 1000mm z włazem żeliwnym wypełnionym betonem. Studnie rozprężne Studnie tworzywowe o średnicy wew. 1000mm wyposażone w kanałowy filtr powietrza W drogach nieutwardzonych studnie należy obrukować o średnicy 2 m. Obruk kostką betonową gr.8cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 4) Wymogi dla każdej tłoczni (T5 i T6 oraz PL 7, PL 8, PL 9 i PL 10) Szczegółowy opis wymagań został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszej SIWZ. Ponadto Zamawiający poniżej określa: a) Dopuszcza się zastosowanie tłoczni ścieków producentów, którzy wykażą się listą wdrożeń, gdzie obiekty pracują ponad 5 lat, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności technologii z dokumentacją projektową i SIWZ. Obiekty te powinny posiadać minimum te same lub wyższe parametry techniczne (m. in. wydajność oraz wysokość podnoszenia pompy) jak określone w dokumentacji projektowej. b) Przepompownia musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia”; ocena zgodności z tą normą musi być potwierdzona certyfikatem przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. c) Zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków przez zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi. d) Urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o wydajności równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni. Pompy winny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz urządzenia. e) Pompy muszą być przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogólnie dostępnych części zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, możliwości przewinięcia silników w lokalnym warsztacie elektrycznym itp. f) Każda pompa powinna być chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez zastosowanie dwukanałowych separatorów. Każdy separator części stałych powinien posiadać dwa kanały przepływu-górny i dolny. Każdy z separatorów powinien być wyposażony w dwa elastyczne, uchylne zespoły cedzące (górne i dolne). Pompa powinna tłoczyć podczyszczone ścieki przez dwa kanały w separatorze powodując przepływ turbulentny gwarantujący wypłukanie separatora z części stałych. Podczas pracy każdej z pomp zespoły cedzące powinny otwierać się całkowicie, pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle przepływu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.) g) Budowa separatora powinna wykluczać możliwość cofnięcia się ścieków z separatora do rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków; zapewnienie jednego kierunku przepływu przez separator można osiągnąć np. poprzez zawieradło pływające, samoczynnie zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków; h) Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niż Ø 100 mm; i) Zbiornik retencyjny na górnej powierzchni powinien posiadać jeden duży otwór rewizyjny, który pozwala, bez rozszczelniania bocznych płaszczyzn zbiornika, na : - łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów, - kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, - sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów bądź złogów tłuszczu. j) Tłocznia ścieków musi pracować w systemie automatycznym, bezobsługowym. Pracą urządzenia ma sterować mikroprocesor zaprogramowany wg. protokołu producenta. Program oparty ma być na identyfikacji stopnia wypełnienia zbiornika retencyjnego. Poziom cieczy sygnalizowany przez zamontowany w zbiorniku czujnik. k) Nowy obiekt - tłocznia ma być włączona do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS, który obowiązuje na terenie Gminy Sicienko. Oprogramowanie ma współpracować z istniejącym systemem monitoringu (jako dodatkowa zakładka w istniejącym i eksploatowanym oprogramowaniu). Jednocześnie zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u zamawiającego system sterowania monitoringu w oparciu o technologię GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch lub więcej różnych systemów sterowania i monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych. 5) Zasilanie w energię elektryczną Zakres prac dla branży elektrycznej obejmuje wykonanie ze złącza kablowo-pomiarowego, zalicznikowych linii zasilających do szafki sterowniczej każdej tłoczni z podłączeniem i uruchomieniem każdej tłoczni ścieków. 6) W zakresie dróg Po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych należy przywrócić stan nawierzchni dróg, w których były prowadzone prace do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości 80 000zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający wpłatę lub wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach