Przetargi.pl
Dostawa instalacji pralniczych do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Prosta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 658-01-44; 602 257-384
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  ul. Prosta 32
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 658-01-44; 602 257-384
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawy.psp.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa instalacji pralniczych do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 3 kompletów instalacji pralniczej do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej wraz z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia zwany dalej OPZ (ten sam dla każdej części zamówienia). Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące zadania: Zadanie A – dostawa instalacji pralniczej do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komora Dymowa – Warsztat Pgaz, ul. Olsztyńska 6. Zadanie B – dostawa instalacji pralniczej do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Rolna 1; Zadanie C – dostawa instalacji pralniczej do prania i konserwacji strażackiej odzieży specjalnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy ul. Dąbrowskiego 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na 1, 2 lub 3 części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42716110-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną