Przetargi.pl
Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz od września do grudnia 2019 roku

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108/109
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 884 808 953 , fax. 56 674 24 41
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
  Lubicz Górny, ul Piaskowa 23, pok. 108/109
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 884 808 953, fax. 56 674 24 41
  REGON: 34125469900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz od września do grudnia 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w okresie od dnia zawarcia umowy we wrześniu 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. oraz na przewozach okazjonalnych wynikających w szczególności z uczestnictwa uczniów i dzieci w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz tematycznych, uroczystościach gminnych oraz w zawodach sportowych na terenie gminy Lubicz, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko – pomorskiego oraz innych województw. Dowóz do szkół będzie realizowany na trzech trasach: a) do SP w Złotorii- dla około 223 uczniów, średnio dziennie 194 km, b) do SP w Lubiczu Górnym i SP w Lubiczu Dolnym - dla około 240 uczniów, średnio dziennie 210 km, c) do SP w Grębocinie z uwzględnieniem dowozu do SP w Gronowie i SP w Młyńcu Pierwszym dla około 110 uczniów ogółem, średnio dziennie 180 km. 2. Przewidywany średni dzienny przebieg - około 585 km. 3. Szacowana ilość kilometrów dla przewozów okazjonalnych w szczególności na konkursy, uroczystości i zawody sportowe – około 3000 km ogółem. 4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy na 3 trasach wymienionych powyżej, na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w dniach uczęszczania dzieci do szkół zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, a także w zależności od potrzeb przewozy okazjonalne - dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - zlecone przez Zamawiającego, które mogą się odbywać w godzinach przewozów uczniów do szkół, w godzinach popołudniowych oraz w soboty i w niedziele. Uwaga – ilość kilometrów podano na przykładzie dowozu w roku szkolnym 2018/2019. W roku szkolnym 2019/2020 od września do grudnia 2019 r. możliwe są zmiany wynikające z planu zajęć oraz zmiany ilości dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości. Trasa nr 1: początek: około godz. 6:40 Złotoria, Nowa Wieś, Nowa Wieś zabudowanie, Smolnik, Obory, Kopanino, Złotoria sklep, szkoła; około godz. 7:30 szkoła, Silno zatoczka, Grabowiec, szkoła; około godz. 7:45 szkoła, Silno zatoczka, Grabowiec kościół, Grabowiec, szkoła; Przerwa w ciągu dnia około 4 godzin dziennie, odwozy na tych samych trasach od 12:30 , ostatni odjazd ze szkoły około godz. 15:30, powrót do Złotorii około godz. 16:00. Trasa nr 2: początek około godz. 6:30: Jedwabno, Lubicz Dolny przy Krzyżu, Lubicz Dolny szkoła, Lubicz Górny szkoła; około godz. 7:05 Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Józefowo, Młyniec Drugi przy figurce, Młyniec Drugi przy sklepie, Młyniec Pierwszy - szkoła, Krobia Dolina Drwęcy, Lubicz Górny szkoła; około godz. 7:30 szkoła Lubicz Górny, Mierzynek Strusie, Mierzynek, Krobia Novar, Krobia Osiedlowa, Krobia przy sklepie, Lubicz Górny szkoła; 8:05 -Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Józefowo, Młyniec Drugi przy figurce, Młyniec Drugi przy sklepie, Krobia Dolina Drwęcy, Lubicz Górny szkoła; 8:30 – kurs taki sam jak o 7:30; około godz. 9:05 Lubicz Górny szkoła, Mierzynek OSP, Mierzynek Strusie, Mierzynek, Józefowo, Szembekowo, Młyniec Drugi przy figurce, Młyniec Drugi, Młyniec Drugi przy sklepie, Krobia Dolina Drwęcy, Krobia Bartorex, Krobia Novar, Krobia Osiedlowa, Krobia przy sklepie, Lubicz Górny szkoła; ten sam kurs od godz. 9:05 do 9:40; około godz. 10:00 Lubicz Górny szkoła, Jedwabno, Lubicz Dolny przy Krzyżu, Lubicz Dolny szkoła, Lubicz Górny szkoła. Przerwa w ciągu dnia około 1,5 godziny dziennie, odwozy na tych samych trasach od 12:10, ostatni odjazd ze szkoły 16:10 do Jedwabna. Trasa nr 3: początek około 6:30 Rogówko, Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Rogówko, Rogowo, Grębocin szkoła; około 7:15 Rogowo, Rogówko, Grębocin szkoła; około 9:30 Brzezinko, Brzeźno, Gronówko, Gronowo szkoła; Dowozy jak wyżej do szkoły do około 10:30 - przerwa w ciągu dnia około 2 godziny, odwozy na tych samych trasach od 12:15, ostatni odjazd ze szkoły 16:15 przez Rogowo, Rogówko, Młyniec, Gronowo do około godz.17:00 Uwaga - kolejność tras i godziny podano na przykładzie dowozu w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2019/2020 od września do grudnia 2019 r. możliwe są zmiany wynikające z planu zajęć oraz zmiany ilości dowożonych uczniów z poszczególnych miejscowości. 5. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca winien dysponować co najmniej 5 pojazdami:3 autobusami o minimalnej liczbie miejsc siedzących dla 50 uczniów lub więcej w każdym, 1 autobusem dodatkowym o minimalnej liczbie 34 miejsca oraz innym pojazdem, np. busem, o minimalnej liczbie 12 miejsc, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Przewozy dzieci odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. 7. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 9. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy minimum na 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł). 10. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu, przy czym może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany w postaci umowy z podwykonawcą. 11. W przypadku przewozów okazjonalnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni środek transportu, przy czym może to być własny środek transportu, środek wynajęty lub zakontraktowany w postaci umowy z podwykonawcą. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych uczniów, ilości kilometrów, kolejności tras, przystanków oraz godzin odwożenia i dowożenia z uwagi na zmiany planów zajęć uczniów oraz ilości uczniów w poszczególnych miejscowościach. 13. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji uwagi na możliwość zmian określonych w pkt. 12. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje 40 000 km od września do grudnia 2019 roku, zakres maksymalny zostanie zwiększony o nie więcej niż 20% liczby km zakresu podstawowego, czyli ogółem maksymalnie może wynieść 48 000 km. 14. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących czynności kierowcy związane z usługami w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: „Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz od września do grudnia 2019 roku” Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na umowę o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi mieć uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – przedstawia aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE lub ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Spełnienie tego warunku oceniane będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty - według wzoru w załączniku nr 1 do SIWZ 2. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach