Przetargi.pl
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 68
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 296457100 , fax. 296457101
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. 3-go Maja 68
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296457100, fax. 296457101
  REGON: 550668806
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty zawarty jest w załącznikach do SWZ: dokumentacjach budowlanych, STWiOR-ach oraz przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach