Przetargi.pl
Modernizacja rampy przy budynku „K” i „L” na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie

Telewizja Polska S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-999 Warszawa, J.P. Woronicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 547 60 85
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A.
  J.P. Woronicza 17
  00-999 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 547 60 85
  REGON: 01041897300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja rampy przy budynku „K” i „L” na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rampy przy budynku „K” i „L” na terenie Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach