Przetargi.pl
Przebudowa rozdzielni głównej NN oraz sieci kablowej NN z wymianą transformatora w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi

Zakład Karny nr 2 w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-161 Łódź, J. I. Kraszewskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 06 01, , fax. 42 675 06 11
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 2 w Łodzi
  J. I. Kraszewskiego 1/5
  93-161 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 06 01, , fax. 42 675 06 11
  REGON: 32009300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa rozdzielni głównej NN oraz sieci kablowej NN z wymianą transformatora w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, tj.: - „Projektem wykonawczym wymiany transformatora na nowy 250kVA z wymianą osprzętu w polu nr 1 rozdzielni SN wraz z przeniesieniem i dostosowaniem układu pomiarowego w stacji transformatorowej nr 50862 Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5”, - „Projektem wykonawczym wymiany rozdzielni głównej RG1 NN w pomieszczeniu kantyny oraz RG2 NN w budynku agregatu Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi”, - STWiOR, przedmiarami i kosztorysami nakładczymi załączonymi do SIWZ oraz zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w: ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie umowy – aktualnych na dzień ostatecznego terminu składania ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres, o którym mowa obejmuje: a) przebudowę rozdzielni NN wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zgodnie z projektem b) wymianę transformatora SN/NN wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zgodnie projektem, c/ wykonanie stosownych pomiarów i protokołów z tych pomiarów dla nowej instalacji, d/ pozostałe czynności które to zostały zawarte w projekcie budowlanym, STWiOR oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz roboty nie ujęte w przedmiarze, a które są konieczne do prawidłowego wykonania efektu rzeczowego opisanego projektem budowlanym (organizacja placu budowy, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych, uporządkowanie placu budowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45317300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w postępowaniu metodą warunku granicznego „spełnia/nie spełnia”. Z treści dokumentów wynikać musi jednoznacznie, że wymagane warunki wykonawca spełnia. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie okoliczności wymienionych w punkcie III.1.1 składa tylko wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień składania. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, zawierający oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp, o spełnieniu warunków oraz o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu , wykaz osób do kontaktów z zamawiającym, kosztorysy ofertowe wypełnione i podpisane przez wykonawcę z wykorzystaniem odpowiedniego wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru zawartym w załączniku nr 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach