Przetargi.pl
Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej

Gmina Dmosin ogłasza przetarg

 • Adres: 95-061 Dmosin, Dmosin
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 747 485 , fax. 468 746 294
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dmosin
  Dmosin 9
  95-061 Dmosin, woj. łódzkie
  tel. 468 747 485, fax. 468 746 294
  REGON: 75014821300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowożenie i odwożenie do Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej”  Oznaczenie wg słownika CPV: 60100000 – 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 60130000 – 8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usług dowożenia do: Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie, i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, dwoma pojazdami liczącymi minimum 24 miejsca siedzące każdy, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej w ilości 194 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy dla pierwszego pojazdu 120 km i 190 km dla drugiego pojazdu – wykaz tras stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tras, zawieszenia kursów lub uruchomienia dodatkowych, a także zmian godzin przewozów, o czym zawiadomi Wykonawcę na 2 dni przed terminem wejścia w życie zmiany. Zmiany we wskazanym zakresie nie wymagają ich wprowadzenia do umowy w formie aneksu 4. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp : 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w tym:  kierowanie pojazdami na wskazanej przez Wykonawcę trasie, na której odbywa się dowożenie i odwożenie uczniów ze szkół z terenu gminy Dmosin 2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi wskazane w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. ,poz. 1040). 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie zastrzega liczby części, na jaką może wykonawca złożyć ofertę. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwie części : Część I - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług dowożenia do: Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie, i Szkoły Podstawowej w Kołacinie , zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej w ilości 194 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 120 km – wykaz tras stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Część II - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług dowożenia do: Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, zwanymi dalej „Szkołą” i odwożenia z wyżej wymienionych Placówek, pojazdami liczącymi minimum 24 miejsc siedzących, uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dmosin w roku szkolnym 2019/2020, w dniach nauki szkolnej w ilości 194 dni, przy czym dzienna ilość kilometrów nie przekroczy 190 km– wykaz tras stanowi załącznik nr 7do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty 2) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału 3) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 5) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 6) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach