Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego dla WBAIS”

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Al. Politechniki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 313 500 , fax. 426 313 502
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Al. Politechniki 6
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 313 500, fax. 426 313 502
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego dla WBAIS”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego dla WBAIS” Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawcę oferty na dowolnie wybraną część(ci)/wszystkie części zamówienia. Zadanie 1: K65 NOTEBOOK Zadanie 2: I612 KOMPUTER STACJONARNY Zadanie 3: W6 URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE Zadanie 4: W6 URZĄDZENIA KOMPUTEROWE Zadanie 5: I35 URZADZENIA KOMPUTEROWE Zadanie 6: I35 URZĄDZENIA KOMPUTEROWE Zadanie 7: K63 URZADZENIA KOMPUTEROWE Zadanie 8: K63 NOTEBOOK Zadanie 9: K63 NOTEBOOK Zadanie 10: K63 KOMPUTER Zadanie 11: KGP URZĄDZENIA KOMPUTEROWE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 1.1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach