Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczania 1.35 na funkcję administracyjno-biurową, 1.33 jako aneks kuchenny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. oraz elektrycznymi, oczyszczenia i impregnacja muru ogrodzeniowego, przełożenie bram garażowych, wykonanie doprowadzenia wody do zaworu ze złączką do węża w pomieszczeniu nr 2.43 oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczania 1.35 na funkcję administracyjno-biurową, 1.33 jako aneks kuchenny wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. oraz elektrycznymi, oczyszczenia i impregnacja muru ogrodzeniowego, przełożenie bram garażowych, wykonanie doprowadzenia wody do zaworu ze złączką do węża w pomieszczeniu nr 2.43 oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczania 1.35 na funkcję administracyjno-biurową, 1.33 jako aneks kuchenny, oczyszczenia i impregnacja muru ogrodzeniowego, przełożenie bram garażowych, wykonanie doprowadzenia wody do zaworu ze złączką do węża w pomieszczeniu nr 2.43 oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Zakres robót obejmuje: Przebudowę pomieszczenia 1.35 i 1.33 wraz z wewnętrznymi instalacjami klimatyzacji, wod.-kan., instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. 2. Opis przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ (w tym w załączonych do niego dokumentach i innych dokumentach wskazanych w jego treści). Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy. 3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 45310000-3 Roboty instalacje elektryczne; 45311000-0 Roboty instalacyjne niskoprądowe; 45321000-3 Izolacja cieplna 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne; 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45410000-4 Tynkowanie 45421130-4 Instalowanie okien i drzwi 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45453100-8 Roboty renowacyjne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 45314310-7 Układanie kabli i przewodów elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. 4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 5. Gdziekolwiek w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w szczególności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, wskazania te należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym, zapewniające co najmniej takie same właściwości użytkowe, trwałość, jakość, okres gwarancji producenta. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Przez słowo równoważne, Zamawiający rozumie materiały produkty, które posiadają takie same parametry techniczne (ścieralność, nasiąkliwość, wytrzymałość itp.), fizyczne (wygląd, kształt, kolor itp.) jak produkt zaprojektowany przez autorów dokumentacji projektowej. 6. Minimalny okres gwarancji, na wykonane prace i użyte materiały, do udzielenia jakiego zobowiązany jest Wykonawca wynosi 36 miesięcy. 7. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, oceny czy zachodzi konieczność uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a w trakcie wizji nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający wskazuje następujące terminy wizji lokalnych: w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00, zbiórka hall główny przed recepcją ochrony (ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin). W przypadku wniosku Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość organizacji wizji lokalnych także w innych terminach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek Zamawiającego w NBP Odział Okręgowy w Krakowie konto nr: 24 1010 1270 0051 7713 9230 0000, z adnotacją: "Wadium – roboty budowlane KSSiP OSUiWM w Lublinie BD-V.2611.21.2019”, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201 z późn, zm.). 3. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w rozdziale 9 ust. 2 lit. a SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia z treści złożonego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem rozdziału 9 ust. 9 SIWZ. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ w następującym układzie: a) wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną „Formularz oferty” – wg Załącznika nr 1 do SIWZ; b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno zostać załączone bądź to pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) bądź to umowa o współpracy, z której takie pełnomocnictwo będzie wynikać. 2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z treści zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia wskazana została w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy: 1) przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), stosownie do postanowień określonych we wzorze umowy w §9; 2) wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w §10. Nieprzedłożenie ww. dokumentu przez Wykonawcę lub niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie (nie krótszym niż jeden dzień przed podpisaniem umowy) i formie, przed podpisaniem umowy, rozumiane będzie przez Zamawiającego, jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia Umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach