Przetargi.pl
„Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego”

Gmina Kazimierza Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 937 , fax. 413 521 956
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kazimierza Wielka
  ul. T. Kościuszki 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 937, fax. 413 521 956
  REGON: 29100978000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego na działkach o nr ewid. 346, 347/2 w Kazimierzy Wielkiej, gm. Kazimierza Wielka. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „ Rozwój miast”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje: Roboty rozbiórkowe: • Rozbiórka budynku parterowego o konstrukcji murowanej pokryty stropodachem - wg projektu rozbiórka • Rozbiórka wiat handlowych o konstrukcji stalowej krytych blachą trapezową - wg projektu rozbiórka • Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych • Rozbiórka nawierzchni asfaltowej Obiekty kubaturowe: • Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na budynek administracyjny z toaletą. – obiekt 1. kondygnacyjny o konstrukcji murowanej, tynkowanej, kryty stropodachem | wym. 7,26x11,66m; wys. 6,00m; • infrastruktura techniczna w budynku – wewnętrzna instalacja energetyczna, wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna kanalizacja sanitarna. • infrastruktura techniczna– zewnętrzna instalacja energetyczna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, oświetlenie terenu • wiaty handlowe (4 szt.) - konstrukcja stalowa, dach wielospadowy kryty blachodachówką: wym. • 21,14x10,11; wym. połaci dachowych: 22,84x11,84m; wys. 4,54 m Mała architektura: • ławki parkowe wraz z koszami na śmieci (12szt.) - konstrukcje stalowo-żeliwne z elementami drewnianymi • ogrodzenie terenu – siatka stalowa ocynkowana na stalowych słupkach|| wys. 1,9m; 2 bramy przesuwne, 1 furtka wejściowa • stojak na rowery (2szt.) - konstrukcja stalowo-spawana ocynkowana, 5-miejscowy Ciągi komunikacyjne • ciąg komunikacji jezdnej - nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm obramowana krawężnikiem bet., szer. 5,0 m, • ciąg komunikacji pieszej - nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm obramowana obrzeżem bet., szer. 1,50, 2,50 m, 4,00 m • parking dla samochodów osobowych (miejsc postojowych: 85 w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych) - nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet., miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5m | miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5 /5,0x3,6 m • miejsca handlowe dla samochodów (26 szt.) - nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm obramowana krawężnikiem bet., wym. 10,0x3,60m • nawierzchnia utwardzona - nawierzchnia wykonana z tłucznia obramowana krawężnikiem bet., wym. 18,00x41,17m - nawierzchnia w strefie handlowej (w tym pod wiatami) z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213142-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach