Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb

Gmina Czarnocin ogłasza przetarg

 • Adres: 28-506 Czarnocin, Czarnocin
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 512 028 , fax. 413 512 029
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnocin
  Czarnocin 100
  28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 512 028, fax. 413 512 029
  REGON: 29101003300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnocin.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,290 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej- 72,00 m3, - wykonanie nasypu mechanicznie z zagęszczeniem gruntu warstwami co 20 cm, z gruntu pozyskanego z wykopu na krawędziach jezdni obustronnie- 72,00 m3, 3) Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 15 cm- 300,00 m2, - wyrównanie kruszywem łamanym istn. podbudowy śr. gr. 10 cm oraz uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni śr. gr. 3 cm- 59,61 m3, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm- 884,00 m2, 4) Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm- 783,00 m2. 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb”, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb”, Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, działka nr ewid. 93, odcinek od km 0+315 do km 0+605, na dł. 290 mb”. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentację Projektową. 9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad. 11. Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z PN lub aprobatę techniczną. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców: 1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik Nr 9 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców; 2) W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał- o ile są już znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp; 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143 a do 143 d ustawy Pzp; 4) Zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje zobowiązuje Wykonawcę aby wraz z ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Wymagane dokumenty i zasady ich składania szczegółowo zostały opisane w Rozdziałach 4 i 5 niniejszej SIWZ; 5) Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zostały określone w § 4 ust. 19-22 Umowy stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ. 18. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310 z późniejszymi zmianami). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 z adnotacją: Wadium, znak sprawy: BG.271.11.2019. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, pokój nr 22 (sekretariat). 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 roku poz. 369 z późniejszymi ), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach