Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świetlicy środowiskowej z filiami

Świetlica środowiskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Miłków, ul. Szkolna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0412653838, 0412653838 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świetlica środowiskowa
  Miłków, ul. Szkolna 13
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 0412653838, 0412653838, fax. -
  REGON: 383278299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sejmik.kielce.pl/969-2019-rok.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Świetlicy środowiskowej z filiami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są stałe, powtarzające się dostawy artykułów spożywczych, dla Świetlicy Środowiskowej z filiami. Do Filii świetlic w miejscowościach Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów, Goździelin, według podziału na zadania (części):1. Część nr 1 – dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiarskich Kod CPV 15100000-9 2. Część nr 2 – dostawa produktów mleczarskich Kod CPV 15500000-3, 3. Część nr 3 – dostawa różnych artykułów spożywczych Kod CPV 15800000-6, 4. Część nr 4 – dostawa pieczywa Kod CPV 15810000-9, 5. Część nr 5 – dostawa owoców i warzyw Kod CPV 03221200-8, 6. Część nr 6 – dostawa jaj Kod CPV 03142500-3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie na spełnienie warunku nalezy wypełnic Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach