Przetargi.pl
Przebudowa pierwszego piętra budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych.

Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-045 Pniewy, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2938601 , fax. 61 2910097
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Pniewy
  ul. Dworcowa 37
  62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2938601, fax. 61 2910097
  REGON: 000529551
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pniewy.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pierwszego piętra budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pierwszego piętra budynku zlokalizowanego na działce nr ewid 206 i 207/1 ark. 2 w Pniewach przy ul. Targowej 14 na potrzeby Środowiskowego Centrum Wsparcia Osób Starszych. Przeznaczone będzie dla 25 podopiecznych oraz 5 osób stałego personelu: dyrektora, pracownika socjalnego, pielęgniarki, opiekunek oraz dodatkowych osób obsługi przebywających w obiekcie czasowo, jak: psycholog, lekarz itp. Celem ośrodka jest opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi poprzez świadczenie różnych form pomocy w zakresie wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych. Zadanie obejmuje: o przygotowanie uszczegółowionego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego przedsięwzięcia określając rodzaj prac, ich wartość oraz termin rozpoczęcia i termin zakończenia o prace przygotowawcze niezbędne dla rozpoczęcia wykonania robót, o wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową o oraz dokonanie zawiadomienia o zakończeniu prac i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych – zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Roboty budowlane obejmują przebudowę pierwszego piętra na cele Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych. Projektuje się rozebranie części ścian działowych w celu: dostosowania istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do obecnie obowiązujących przepisów, wydzielenie większej sali spotkań, wydzielenie pomieszczeń dla opiekunów. Projektuje się poszerzenie istniejących otworów drzwiowych celem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac z zakresu branży architektoniczno-konstrukcyjnej obejmuje: • odłączenie instalacji w obszarze przebudowy; Uwaga: Podczas odłączenia wszystkie instalacje w pozostałej części budynku muszą działać bez zakłóceń a w szczególności ppoż. • rozebranie istniejących posadzek, • rozbiórka ścian z cegły zaznaczonych na rysunku nr A-02, • skucie ceramicznych okładzin ściennych • rozbiórkę istniejącego wyposażenia sanitarno-higienicznego, • wykucie istniejącej stolarki drzwiowej na poziomie całego piętra, • odbicie tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, • zeskrobanie i zmycie starej farby, • poszerzenie otworów drzwiowych i wykonanie nowych otworów drzwiowych, • uzupełnienie ścian nośnych cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, • wykonanie nowych nadproży: nadproża w ścianach nośnych z profili IPN100 (o długości zgodnie z rysunkiem), • zamknięcie istniejących otworów drzwiowych wskazanych na rysunkach, • wykonanie nowych ściany gipsowo-kartonowych wydzielających pomieszczenia, • wykonanie nowej zabudowy gipsowo-kartonowej wydzielającej pomieszczenia higieniczno-sanitarne • wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości opaski drzwiowej, • wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie w pom. higieniczno-sanitarnych wraz z taśmą uszczelniającą poziomą i pionową (ściany pom. do 30cm od poziomu posadzki, ściany prysznica na całej wysokości), • montaż nowej stolarki drzwiowej (wg rys. zestawienia stolarki) • wykonanie podlewek i uzupełnień zaprawą niskoskurczliwą, • wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych, • gruntowanie podłoży, • malowanie ścian dwa razy farbą emulsyjną, • montaż rolet materiałowych podgumowanych we wszystkich pomieszczeniach oraz wykonanie folii okiennej w pom. higieniczno-sanitarnych. Dokładny zakres zadania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Branża elektryczna obejmuje prace na poziomie 1 piętra. W ramach tej branży należy wykonać: • /WLZ/ wewnętrzne linie zasilające, • rozdzielnia RP1, • instalacja oświetlenia, • instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, • instalacja gniazd wtyczkowych i siły, • połączenia wyrównawcze, • ochrona przeciwprzepięciową, • ochrona przeciwporażeniową, • instalacja SSP, • instalacja strukturalna, • instalacja oddymiania klatki schodowej, Dokładny zakres zadania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Branża sanitarna obejmuje prace na poziomie +1, obejmujące demontaż istniejących instalacji oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych dla obsługi pierwszego piętra. Podczas odłączenia wszystkie instalacje w pozostałej części budynku, tj. na parterze i drugim piętrze muszą działać bez zakłóceń, a w szczególności ppoż. W ramach tej branży należy wykonać: • instalację cieplej wody użytkowej, • instalację hydrantowa, • instalację kanalizacji sanitarnej, • instalację centralnego ogrzewania, • instalację wentylacji, • instalację klimatyzacji. Dokładny zakres zadania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie uważa się za zakończone, gdy wszystkie prace remontowo-budowlane są zakończone, wykonane są wszystkie próby, protokoły potwierdzające sprawność urządzeń, skompletowane są wszystkie dokumenty niezbędne do formalnego zakończenia robót w organach administracji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub numer postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 10) 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie OBEJMOWAŁY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE PRZYPADKI POWODUJĄCE UTRATĘ WADIUM. 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach