Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62050 Mosina, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 109 500 , fax. 618 109 558
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1
  62050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 618 109 500, fax. 618 109 558
  REGON: 63125862600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenów publicznych. Zakres usług w szczególności obejmuje: 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych oraz pojemników (w ciągach dróg publicznych) (wykaz lokalizacji i koszy zgodnie z załącznikiem nr 7), 2) Obiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych (na przystankach autobusowych) (wykaz lokalizacji i ilości koszy zgodnie z załącznikiem nr 8), 3) Obiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ustawionych na terenach placów zabaw (wykaz lokalizacji i ilości koszy zgodnie z załącznikiem nr 9), 4) Obiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ustawionych na terenach świetlic wiejskich (wykaz lokalizacji i ilości koszy zgodnie z załącznikiem nr 10), 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ustawionych na terenach zieleni, w tym będących własnością zamawiającego (wykaz lokalizacji i ilości koszy zgodnie z załącznikiem nr 11), 6) Obiór i zagospodarowanie odpadów z koszy na psie odchody (wykaz lokalizacji i ilości koszy zgodnie z załącznikiem nr 12), 7) Odbiór i zagospodarowanie innych odpadów z miejsc wskazanych przez zamawiającego, w tym likwidacja dzikich wysypisk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: a. posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 922 z późn. zm.), b. posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mosina, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Mosina – zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach