Przetargi.pl
„Przebudowa parkingów w Łobżenicy (parking za Ośrodkiem Zdrowia)”

Gmina Łobżenica ogłasza przetarg

 • Adres: 89310 Łobżenica, ul. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 286 81 00, 286 81 10 , fax. 67 286 81 39
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łobżenica
  ul. Sikorskiego 7
  89310 Łobżenica, woj. wielkopolskie
  tel. 67 286 81 00, 286 81 10, fax. 67 286 81 39
  REGON: 57079120100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa parkingów w Łobżenicy (parking za Ośrodkiem Zdrowia)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi: 1) obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza 2) rozebranie istniejących płyt drogowych z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5,0 km 3) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa, gr. 15 cm 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20 cm 5) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 10 cm 6) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3cm oraz 5 cm 7) ułożenie kolorowej betonowej kostki brukowej gr. 6 cm oraz gr. 8 cm 8) ułożenia krawężników ulicznych, wjazdowych oraz obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem 9) plantowanie, humusowaniem terenu wraz z obsianiem trawą 10) karczowanie pni 11) budowa sieci kanalizacji deszczowe wraz ze studniami kanalizacyjnymi Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) w formia określonej w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach