Przetargi.pl
Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Juliusza Słowackiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8142176, 8147075 , fax. 468 142 176
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  ul. Juliusza Słowackiego 70
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 46 8142176, 8147075, fax. 468 142 176
  REGON: 10050113000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice. Realizacja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej, 2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 3) Uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycje lub zgłoszenia bez sprzeciwu, 4) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej, 5) Przedstawienie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, 6) Przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2. Inwestycja objęta zakresem niniejszego zamówienia będzie obejmowała: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej a) Sporządzenie projektów budowlanych, b) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, c) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i opinii we wszystkich wymaganych branżach potrzebnych do realizacji inwestycji, uzgodnień, koncepcji, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych, projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, dokumentacji kosztorysowej, STWIOR, uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznego projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. 2) Przebudowę odcinka kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice (od włączenia do PS-1, z wykonaniem przejścia szczelnego) do kolana na kolektorze sanitarnym posadowionym na działce nr 380/3 obręb nr 2. Zaprojektowany odcinek kanału tłocznego o długości około L = 420,00 mb zostanie wykonany z rur dwuwarstwowych DN 400 RC, SDR11 PE100. Łączenie metodą zgrzewu doczołowego (zgodnie ze sztuką i wytycznymi producenta rur). Na projektowanym tłocznym kanale przewiduje się również montaż zasuw nożowych (materiał - żeliwo) o ciśnieniu roboczym minimum 4 bar (min. 2szt.). Zasuwy należy posadowić w szczelnych, kompletnych studniach. Z nowym kanałem tłocznym należy włączyć się w istniejący kanał tłoczny, w budynku Przepompowni głównej (PS1). Należy przewidzieć przejście szczelne kanałem tłocznym przez fundament budynku na poziomie -1. Roboty budowlano – wykończeniowe, które trzeba wykonać w budynku PS1 po wykonaniu przejścia przez fundament należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz przywrócić obiekt do stanu pierwotnego. W projekcie do wykonania należy uwzględnić również na terenie Przepompowni Głównej PS1 wybudowanie studni spustowo - płucznej ( szczelna ) podłączonej do kanalizacji sanitarnej PS-1. Działający obecnie kolektor tłoczny, po wykonaniu prac należy odłączyć i zamulić 3) Renowacja studni na kanale grawitacyjnym Zakres zamówienia obejmuje renowację 4 studni (1szt Ø1500, 3szt Ø1200) na kanale grawitacyjnym (lokalizacja studni w załącznikach). Studnie są mocno skorodowane (materiał zdjęciowy stanowi załącznik do części informacyjnej PFU). W celu prawidłowego określenia kosztów związanych z bezwykopową renowacją obiektów w ramach niniejszego zadania zaleca sie przed złożeniem oferty odbycie wizji lokalnej. Studnie umiejscowione są w terenie trudnodostępnym, zalesionym. Renowacje studni (całej) należy wykonać w technologii chemii budowlanej. Wskazana metoda renowacji studni z użyciem chemoodpornych powłok mineralnych (odpornych na agresywne środowisko, wodoszczelnych) powinna zostać poprzedzona czyszczeniem, uszczelnieniem wycieków i uzupełnieniem ubytków w ścianach. Prace związane z bezwykopowym remontem studni obejmują reprofilacje i laminacje dna studni i kinety, wykonanie iniekcji uszczelniających, wymianę stopni złazowych, wymianę i regulacje włazu, nałożenie powłok z chemii budowlanej na kominy studni. Ubytki cegieł w studni należy uzupełnić cegłą klinkierową, przeprowadzić renowacje kinety, jak i wymianę płyty nastudziennej i włazu żeliwnego N-40T z wypełnieniem betonowym. Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie wszystkich regulacji wysokościowych na projektowanych robotach. 4) Dostawa wraz z montażem pompy ściekowej dla PS-1 W celu ograniczenia skoków ciśnienia w związku z przebudową kolektora, Wykonawca dostarczy i zamontuje nową pompę ściekową w miejsce zdegradowanej, obecnie działającej pompy. Pompa będzie działała w typoszeregu. Pompa powinna być fabrycznie nowa, w obudowie typu monoblok i wersji zatapialnej przystosowanej do montażu poziomego z przyłączami DN 200 na wlocie i wylocie. Silnik pompy musi być przystosowany do zasilana z sieci 400V i do współpracy z softstartem o mocy nie większej niż 22 kW. Pompa musi być przystosowana do pompowania nieoczyszczanych ścieków komunalnych zawierających elementy włókniste i piasek. Wydajność pompy powinna wynosić nie mniej niż 200 m3/h przy podnoszeniu na wysokość minimum 14 m. Zamawiający wymaga dostawy pompy, którą można zamontować w miejsce istniejącej bez przeróbek instalacji hydraulicznej i elektrycznej. W cenie ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia do Przepompowni Głównej mieszczącej się przy ul. Jerozolimskiej w Rawie Mazowieckiej. 5) Odtworzenia Po wszystkich robotach ziemnych i montażowych należy przywrócić plac budowy do stanu pierwotnego - na działkach prywatnych, działkach Zamawiającego jak i na działce Urzędu Miasta - ul. Wodna (do odtworzenia droga asfaltowa). Ulica Wodna posiada nawierzchnię bitumiczną. Wykonawca po swoich robotach ma ją przywrócić do stanu pierwotnego, jeżeli będzie w nią ingerował (zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka znak GK7234.62.2020.KB z dnia 11.09.2020r) Po robotach ziemnych, instalacyjnych itd. Wykonawca przywróci działki prywatne do stanu pierwotnego w miejscach prowadzenia robót. Wykonawca ustali z właścielami działek prywatnych miejsce składowania ziemi z urobku, która nie będzie się kwalifikowała do wykorzystania do celów prowadzonych robót lub wywiezienia na składowisko odpadów. Wykonawca zrealizuje zamówienia na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 3. Warunki realizacji: 1) Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, oczekiwaniami Zamawiającego, zawartą umową (pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym) oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2) Dokumentacja Projektowa, która podlegać będzie pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę musi obejmować cały obszar i przedstawiać rozwiązanie zapewniające skuteczny i bezpieczny transport ścieków w ramach niniejszego zamówienia. 3) Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością w związku z realizowaną inwestycją. Teren inwestycji stanowią tereny zielone. W rejonie inwestycji znajduje się sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej 4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do uzyskania decyzji na wycięcie drzew i krzewów i ich ewentualne usunięcie – jeżeli zaistnieje taka konieczność, 5) Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy stosować normę PN-81/B-03020. 6) Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 7) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. 8) Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia planowanej Inwestycji. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 9) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W szczególnym przypadku – jeżeli Wykonawca (na każdym etapie realizacji zamówienia) dokona zmiany lub zrezygnuje z – podwykonawcy, który jest tym podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 1) Obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej). 2) Sporządzeniem projektu/-ów organizacji ruchu. 3) Sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót. 4) Badaniem kamerą stanu technicznego kanału tłocznego. 5) Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 6) Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem. 7) Ubezpieczeniem budowy do wartości przedmiotowego zamówienia. 8) Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci. 9) Zabezpieczeniem wykopów i ich oznakowaniem. 10) Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego). 11) Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. 12) Zgodną z przepisami utylizację zdemontowanych materiałów. 13) Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy - w miejscach prowadzonych robót Wykonawca winien przewidzieć skuteczne zabezpieczenie przez zniszczeniem mienia. 14) Ewentualnymi innymi kosztami, które są konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. 15) Warunki korzystania z mediów na czas wykonania przedmiotu umowy Wykonawca winien uzgodnić z właściwym gestorem sieci/infrastruktury. 5. Wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo: 1) Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za działania własne, zatem wszelkie związane z działaniami podwykonawców roszczenia Zamawiający może kierować bezpośrednio do Wykonawcy. 2) Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową, b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. Harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, e) w przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia, termin zapłaty wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za prace wykonane przez Podwykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy), f) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, g) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się: i. na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie objętym umową podwykonawstwa). ii. skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i usterek przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad lub usterek. h) zobowiązanie podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), że wskazane zgodnie z umową o podwykonawstwo roboty budowlane wykona zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego. i) wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy. j) zobowiązanie podwykonawcy do przyjęcia odpowiedzialności za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. k) wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które zostanie wypłacone podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) w wysokości brutto – zarówno cyframi jak i słownie, a również podaje kwoty VAT. W przypadku różnych stawek VAT konieczne jest również podanie kwoty VAT odpowiadającej poszczególnym stawkom. l) wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. m) zastrzeżenie, że przelew na osobę trzecią wierzytelności przysługujących podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) jest niedopuszczalny. 3) W przypadku wprowadzenia w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zapisów dotyczących zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Wykonawcy, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) lub roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do umów z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych również zapisów wskazujących, że wszelkie potrącenia wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłatę części wynagrodzenia są wierzytelnością Wykonawcy, dotyczącą ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przysługujących Wykonawcy w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) np. w formie kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dalej Zabezpieczenia, i nie mogą być traktowane, jako zatrzymanie części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Celem wyeliminowania wątpliwości strony potwierdzają, że kwoty Zabezpieczeń nie stanowią wynagrodzenia wskazanego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 6. Szczegółowy zakres robót oraz wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia określony został w Części SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych. 2) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2020 poz. 299). 3) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; c) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, d) Kwotę gwarancji, e) Termin ważności gwarancji, f) Bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy. 4) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy 46 1020 45 80 0000 1102 0084 5057 z dopiskiem: „wadium – do postępowania nr RAWiK/06/2020” Przy czym w terminie określonym dla składania ofert środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii odcinka polecenia dokonania przelewu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5) Oryginał dokumentu wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formach wskazanych powyżej w pkt. 2) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. 6) Zaleca się, aby poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu wadium Wykonawca dołączył do oferty. 7) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 8) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9) Utrata wadium. a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: i. odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; lub ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; lub iii. zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; lub b) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 7 do IDW (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu); 3. Wykaz cen – Załącznik Nr 6 do IDW; 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy, o której mowa w punkcie 11 i 12 IDW; 6. Zaparafowany wzór umowy 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach