Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Karolin gm. Zwoleń

GMINA ZWOLEŃ ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 676 22 10
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZWOLEŃ
  PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 676 22 10
  REGON: 670223439
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Karolin gm. Zwoleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karolin gm. Zwoleniu na odcinku o długości 500 mb. a) Podstawowy zakres robót obejmuje wykonanie na przedmiotowej drodze robót budowlanych obejmujących m.in.: • Roboty przygotowawcze; • Roboty ziemne; • Elementy ulic w tym ustawienie obrzeży betonowych; • Podbudowy w tym wykonanie podbudowy pod drogę z kruszywa łamanego; • Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej z warstwy wiążącej z betonu asfaltowegoo grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; • Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej; • Roboty dodatkowe i wykończeniowe (ulepszenie poboczy, ręczne profilowanie i kształtowanie skarp poboczy wraz z zagęszczeniem). b) W trakcie robót prowadzących przy przebudowie przedmiotowych ulic należy odzyskać destrukt z nawierzchni bitumicznej. Odzyskane materiały stanowią własność Inwestora. Destrukt (sfrezowany asfalt) również należało będzie odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Zwoleń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:Doświadczenie wykonawcy:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi / ulicy o wartości nie mniejszej niż300 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach