Przetargi.pl
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino

Gmina Świdwin ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, pl. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652015 lub 16 , fax. 943 653 568
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdwin
  pl. Konstytucji 3 Maja 1
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652015 lub 16, fax. 943 653 568
  REGON: 33004376100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino” obejmująca m.in.: a) Przebudowę oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 76/25 obr. Krosino, b) Przebudowę kolektora odprowadzającego ścieki, c) Rozbiórkę oraz utylizację starych elementów oczyszczalni i kolektora odprowadzającego ścieki d) Uporządkowanie terenu (rekultywacja) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Roboty w zakresie kolektora odprowadzającego ścieki należy prowadzić w okresie po żniwach. 4. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i systemy referencji technicznej ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same lub wyższe jak materiały wskazane w dokumentacji. 6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej, załączy zestawienie materiałów oferowanych przez wykonawcę, w którym zawrze niezbędne informacje potwierdzające równoważność oferowanych materiałów wraz z załączoną kartą katalogową. Zamawiający uzna materiały za równoważne pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii autora projektu. 7. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. Informacje kontaktowe w sprawie wizji lokalnej znajdują się w dziale O. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 9. Wykonawcę obowiązuje: 1) Oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. 2) Przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 3) Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 4) Wykonanie dokumentacji zamiennej w przypadku konieczności zmian trasy kanalizacji (wynikającej z pojawienia się niezinwentaryzowanych obiektów podziemnych) w stosunku do pierwotnego projektu. 5) Przygotowania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego. 6) Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wobec właścicieli posesji i nieruchomości, a także wobec innych osób trzecich. 7) Wykonanie badań ścieku oczyszczonego po uruchomieniu oczyszczalni na zgodność z parametrami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym. 8) Dla robót polegających na wymianie kolektora odprowadzającego ścieki należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej na całej szerokości pasa montażowego. Humus gromadzić w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwóch stronach (w zależności od technologii wybranej przez Wykonawcę). Humusu nie wolno wywozić ani mieszać z gruntami nieurodzajnymi pochodzącymi z głębszych wykopów. Po zakończeniu robót humus rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. Grunty po zakończeniu inwestycji nie mogą być gorszej jakości jak przed rozpoczęciem inwestycji. 10. Wykonawca winien jest zaoferować zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.poz.1804 z późn. zm) 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Świdwin nr: 62 8581 0004 0016 0182 2000 0002 4. Dokumenty przelewu należy opisać następująco: Wadium: ZP.272.2.2020 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach