Przetargi.pl
Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek obiektów inzynierii wodnej

Nadleśnictwo Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Tunelowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 466 526 , fax. 957 466 543
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Barlinek
  ul. Tunelowa
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 466 526, fax. 957 466 543
  REGON: 81053898800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i konserwacja na terenie Nadleśnictwa Barlinek obiektów inzynierii wodnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest (zadanie podzielono na części): Część nr 1: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Barlinek – oddz. 1715 j – w zakresie zamówienia należy wykonać konstrukcję drewnianą z krawędziaków dębowych, ułożyć sztandory dębowe, ułożyć belki podłużne, nośne poprzeczne pomostu oraz słupy nośne pomostu, wykonać podłogę z desek dębowych o gr. 32 mm Cały zakres prac w ramach remontu zastawki został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 10 do SIWZ. Część nr 2: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Polana – oddz. 527 d – w zakresie zamówienia należy wykonać demontaż ścianek szczelnych oraz narzutu kamiennego, wbić pale drewniane na głębokość do 4 metrów w grunt, wbić ścianki szczelne na głębokość do 3 metrów w grunt, wykonać palisadę z kołków o gr. 10 – 12 cm Cały zakres prac w ramach remontu zastawki został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 11 do SIWZ Część nr 3: Remont zastawki w leśnictwie Kinice – oddz. 118 o – w zakresie zamówienia należy wykonać konstrukcję drewnianą z krawędziaków dębowych, ułożyć sztandory dębowe, ułożyć belki podłużne, nośne poprzeczne pomostu oraz słupy nośne pomostu, wykonać podłogę z desek dębowych o gr. 32 mm Cały zakres prac w ramach remontu zastawki został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 12 do SIWZ Część nr 4: Remont studni melioracyjnej w leśnictwie Kinice – oddz. 32 ah – w zakresie zamówienia należy wykonać demontaż starej studni melioracyjnej z kręgów betonowych o śr. 1400 mm i gł. 2 m, wykonać studnię melioracyjną z pokrywą włazową oraz otworem wlewowym, podłączyć studnię do istniejącego drenażu podziemnego. Cały zakres prac w ramach remontu studni melioracyjnej został wyszczególniony w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 13 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla części nr 2: Remont zastawki wodnej w leśnictwie Polana – oddz. 527 d – 600 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP: 77 1020 1967 0000 8302 0003 7051. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w kasie w siedzibie zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Dokument należy złożyć w oryginale. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) Formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 b) wykaz robót budowlanych dot. urządzeń wodnych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) c) dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być m.in. referencje d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) oraz 21) ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, f) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, g) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 9, h) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, i) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą j) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. PZP. k) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach