Przetargi.pl
Zakup ciągnika z osprzętem

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 633 283 , fax. 943 633 283
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Złocieniecka
  78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 633 283, fax. 943 633 283
  REGON: 33096362200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatdrawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciągnika z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup ciągnika z osprzętem” do wykonywania zróżnicowanych prac na terenie Powiatu Drawskiego. Pojazd ma być fabrycznie nowy, ma spełniać wymagania obowiązujące na terenie Polski i dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, aktów prawnych oraz być wykonany zgonie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz posiadać polskie świadectwa homologacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie. 3. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulacje po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi sprzętu. 4. Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta ciągników i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. 5. Wykonawca będzie wykonywał pełną, nieodpłatną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji – teren ZDP w Drawsku Pomorskim. 6. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski lecz nie dalej niż 120 km od siedziby Zamawiającego. 7. Zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin mailem. 8. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. 9. Stan formalno – prawny: 1) W pełni udokumentowane legalne pochodzenie, 2) Pojazd gotowy do rejestracji, 3) Pojazd w 100 % przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, 4) Stan techniczny w pełni przygotowany do użytkowania (do pracy), 5) Gwarancja, bez wyłączeń, na cały zakupiony sprzęt minimum 24 miesiące. 10. Dostarczony ciągnik musi być wyposażony w następujące dokumenty: 1) Świadectwo homologacji na terenie RP, 2) Dokumenty gwarancyjne, 3) Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim, 4) Komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 5) Certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 6) Książka serwisowa w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy złożyć jeden dokument; b) wypełniony i podpisany OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; c) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach