Przetargi.pl
„Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo”

Gmina Szudziałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-113 Szudziałowo, Bankowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 221 404, , fax. 857 221 441
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szudziałowo
  Bankowa 1
  16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie
  tel. 857 221 404, , fax. 857 221 441
  REGON: 54855400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.szudzialowo.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo”, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszty wykonania ujęcia wód podziemnych – urządzenie wodne studnia głębinowa z obudową oraz czyszczenie i pomalowanie ogrodzenia przepompowni są kosztami niekwalifikowanymi w ramach dofinansowania PROW - zamawiający sfinansuje je samodzielnie. Ponadto koszty związane z opróżnieniem i czyszczeniem zbiornika SBR oraz zagospodarowaniem dopływających ścieków podczas remontu i montażu nowego systemu napowietrzania są również kosztami niekwalifikowanymi w ramach dofinansowania PROW - zamawiający sfinansuje je samodzielnie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wycenił te elementy odrębnie w formularzu ofertowym. Zakres robót dotyczących budowy ujęcia wód podziemnych – urządzenie wodne studnia głębinowa z obudową ujęto w załączniku stanowiącym opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: STUDNIA Z OBUDOWĄ (w skład, którego wchodzą: projekt budowlany i przedmiar robót). 2.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część I- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szudziałowie wraz z przebudową przepompowni ścieków P1 i P2 w Szudziałowie. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków na działce 134/3 obręb Szudziałowo. Przewiduje się wykonanie następujących elementów infrastruktury technicznej : - wykonanie podziemnego zbiornika uśredniającego ścieki z budynkiem mechanicznego oczyszczania powierzchnia zabudowy 28 m2 o wymiarach wewnętrznych 7,5 x 5,5 m i wysokość Hcz=1,5 m pojemność czynna zbiornika wynosi 61,8 m3 -wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w postaci chodnika do projektowanego zbiornika o pow. 5,1 m2, -wykonanie przewodów tłocznych ścieków PE100 SDR17 DN 100 mm, I = 8,0 m i przewodów grawitacyjnych ścieków oczyszczonych z SBR do studni S2-PE SDR17 DN 150 mm, I = 12,5 m, - wykonanie przyłącza wody wodociągowej do budynku mechanicznego oczyszczania ścieków PE SDR17 DN 50 mm, I = 18,6 m, - wykonanie dwóch studni S3 i SZ w postaci prefabrykowanej żelbetowej studni o śr. 2,00 m, - wykonanie linii kablowych zasilających i sterowniczych, - wykonanie rozdzielni obiektowych zasilających i sterowniczych, - wykonanie systemu sterowania i SCADA - wykonanie instalacji wewnętrznych, - wykonanie zagospodarowania terenu, - przebudowa pompowni głównej ścieków, - przebudowa bioreaktora SBR, - malowanie ścian istniejącego budynku techniczno-socjalnego, - przebudowę przepompowni ścieków P1 zlokalizowanej na działce nr 258 obręb Szudziałowo i przebudowę przepompowni ścieków P2 zlokalizowanej na działce nr 395/6 obręb Szudziałowo, która polega na: demontażu istniejących pomp i instalacji, wykonaniu instalacji ze stali kwasoodpornej, montażu nowych zaworów zwrotnych i zasuw nożowych, montażu prowadnic dwururowych, montażu pokryw ze stali kwasoodpornej, montażu żurawików, przebudowie ogrodzenia (koszty czyszczenia i malowania ogrodzenia nie są objęte dofinansowaniem), utwardzeniu terenu kostką brukową w ramach ogrodzenia, - sprawowanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; - opróżnienie i oczyszczenie zbiornika osadów, zawartości SBR, zagospodarowanie ścieków i osadów podczas przebudowy. Z chwilą przekazania placu budowy odpowiedzialność za jakość oczyszczonych ścieków i odpadów powstających w czasie procesu technologicznego oczyszczania ścieków (piasek, skratki i osady ściekowe) oraz związane z tym badania ponosi wykonawca wraz z udokumentowanym przekazaniem odpadów; - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia prawidłową eksploatację oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz zlewni ścieków dowożonych; - w dniu podpisania końcowego protokołu zbiorniki retencyjne ścieków muszą być opróżnione a osady ściekowe sprasowane; - przeprowadzenie rozruchów urządzeń i obiektów oraz opracowanie sprawozdania z rozruchów i uruchomienia oczyszczalni; - wykonywanie badań jakości i ilości ścieków surowych i oczyszczonych do momentu uzyskania założonych parametrów jakościowych w odprowadzanym ścieku oczyszczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami pozwolenia wodnoprawnego; - opracowane instrukcji użytkowania oczyszczalni i przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji obiektu oczyszczalni maszyn i urządzeń, - opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów odbiorowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków; - inne roboty przewidziane dokumentacją projektową. Część II – Budowa nowego ujęcia wody w Szudziałowie wraz z kolektorem do hydroforni w Szudziałowie i likwidacją istniejącego otworu studziennego oraz montażem pompowni sieciowej w Zubrzycy Wielkiej i Suchyniczach. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: -wykonanie studni głębinowej o wydajności 69 m3/godzinę z kręgów Ø 200 cm (5 szt.), z żelbetowym elementem dennym i dwiema pokrywami żelbetowymi Ø 220 cm z włazem żeliwnym typu ciężkiego wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wokół obudowy (w odległości 1,0 m). Koszt i zakres tych prac nie objęty dofinansowaniem. -budowę rurociągu PE 100 o długości 161m – kolektor tłoczny, -wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (wiercenie mechaniczne, udarowo-okrętne) do głębokości 46 m, - zarurowanie otworu Ø 457 mm, po nafiltrowaniu do usunięcia - nafiltrowanie - pompowanie oczyszczające i pomiarowe w łącznym czasie min. 48 godzin, -likwidacja istniejącego otworu studziennego, -opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, -budowa pompowni sieciowej wodociągowej w Zubrzycy Wielkiej (roboty ziemne, roboty montażowe), - budowa pompowni sieciowej wodociągowej w Zubrzycy Wielkiej (roboty ziemne, roboty montażowe), - opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów odbiorowych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy), - przeprowadzenie rozruchów urządzeń i obiektów oraz opracowanie sprawozdania z rozruchów i uruchomienia -obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - inne roboty przewidziane dokumentacją projektową. Część III –Sprzedaż, dostawa i rozruch agregatów prądotwórczych. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: zakup, dostawę, montaż i rozruch dwóch agregatów prądotwórczych do hydroforni w Szudziałowie i Babikach o mocy 50 kVA każdy, obudowane, sterowanie przez układ samoczynnego załączania rezerwy, sprawdzenie podłączenia agregatów do przygotowanej instalacji elektrycznej, ich uruchomienie, przeprowadzenie testów i szkolenia dla pracowników. - opracowanie dla zastosowanych agregatów instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią i zatwierdzenie w PGE dla obiektu, Hydrofornie w Szudziałowie i Babikach wyposażone są obecnie w układy sterowania z agregatami o mocy 17 kVA współpacującymi z istniejącymi oddzielnymi układami SZR TECNOELETTRA o mocy 50kW oraz falownikami do zasilania pomp głębinowych. Należy zdemontować istniejące agregaty a w ich miejsce wstawić nowe o mocy 50 KVA. Należy połączyć istniejące układy sterowniczo-prądowe z nowym agregatem i dokonać rozruchu próbnego. 2.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: 1) Projekty budowlane – wykonawcze; 2) Przedmiary robót; 3) Projekt robót geologicznych, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – agregaty stanowi załącznik nr 9 oraz dokumentacja zdjęciowa z pomieszczeń hydroforni jako załącznik nr 10 Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych części: 1. dla części I - w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych); 2. dla części II - w wysokości 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych); 3. dla części III - w wysokości 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sokółka nr rachunku: 14 8093 0000 0020 0107 2000 0030 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.6.2019 część ….” (Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach