Przetargi.pl
Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą pow. Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska 54
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
  Lwowska 54
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  REGON: 950371637
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyJednostka organizacyjna powiatu tomaszowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą pow. Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Szyszła wraz z rozbudową, przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L w miejscowości Machnów Stary” z wyłączeniem robót mostowych zrealizowanych w 2021 roku.Opis inwestycji. Rozbudowa, przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów przez Chodywańce do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3514L. Inwestycja obejmuje tereny gminy Jarczów i Lubycza Królewska. Zakres obejmuje przebudowę, przepustów i rowów, poszerzenie jezdni do 6 m, przebudowę chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w tym aktywnego przejścia dla pieszych, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych. Zakres robót:- odcinek (I) gdzie łączna długość wynosi 1 373,93m, liczona od km 0+440,00 do km 1+760,00 wraz z odcinkiem drogi powiatowej 3533L w km 0+000,00 – 0+053,93 (skrzyżowanie), - odcinek (II) długości 1 348,27m od km 5+825,00 - 7+173,27,Razem łączna długość zakresu robót dla odcinka (I) i odcinka (II) wynosi 2 722,20m . 2. Zakres robót na przedmiotowym odcinku drogi obejmuje:- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe- wzmocnienie nawierzchni z poszerzeniem, - wykonanie konstrukcji drogi,- wykonanie chodników i zatok autobusowych,- wykonanie poboczy - wykonanie zjazdów do posesji i publicznych,- wykonanie zjazdów do pól,- wykonanie przepustu pod jezdnią - wykonanie kanału technologicznego 3531L (zakres od km 5+680 do km 7+173,27)- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,- roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach