Przetargi.pl
Przebudowa obiektów użyteczności publicznej

Gmina Bogdaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66-450 Bogdaniec, Mickiewicza 45
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bogdaniec
  Mickiewicza 45
  66-450 Bogdaniec, woj. lubuskie
  REGON: 210966510
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogdaniec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektów użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest realizacja zadania pn. „Przebudowa obiektów użyteczności publicznej”.Zadanie swym zakresem obejmuje obiekty Urzędu Gminy Bogdaniec, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec - budowa budynku o powierzchni 130m², remont pomieszczeń, wyposażenie obiektów w meble i sprzęt teleinformatyczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. WARUNEK sytuacji ekonomicznej lub finansowej:warunek spełni Wykonawca, który przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę brutto minimum 2 000 000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;2. WARUNEK zdolności technicznej lub zawodowej:A) warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł i polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego;B) warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że dysponuje minimum:• 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi,• 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,• 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.W zakresie wymienionych powyżej uprawnień Zamawiający uzna odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia przyznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 czerwca 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach