Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni drogi leśnej nr 10 w leśnictwie Zębowo.

Nadleśnictwo Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Słupska 25
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8144009
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Ustka
  ul. Słupska 25 25
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 8144009
  REGON: 77052827100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: panstwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi leśnej nr 10 w leśnictwie Zębowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 10 w leśnictwie Zębowo która jest jednocześnie dojazdem pożarowym. Całkowita jej długość wynosi 4161 m. Nawierzchnia drogi jest odcinkowo zróżnicowana (gruntowa, żużlowa i z płyt betonowych) oraz w dużym stopniu zużyta. Przewidywany zakres robót: 1. Roboty nawierzchniowe: - na długości 388 m - profilowanie nawierzchni gruntowej, - na długości 1472 m - remont cząstkowy ist. płyt betonowych z wymianą śr. 10% płyt uszkodzonych, - na długości 515 m - rozbiórka ist. płyt betonowych oraz ponowne ułożenie nowych, - na długości 564 m - ułożenie nowej nawierzchni z płyt typu JOMB śladowo 2X1m, - na długości 239 m - ułożenie nowej nawierzchni z płyt typu JOMB na całej szerokości 3m, - na długości 983 m - pozostaje nawierzchnia istniejąca. 2. Przebudowa: zjazdów- 25 szt, mijanek- 9szt, placu składowego i placu do zawracania. 3. Odtworzenie i oczyszczenie 5 km rowów przydrożnych wraz z remontem lub wymianą 25 szt przepustów. 4. Naprawa poboczy na długości 4 km obustronnie. Szczegółowy zakres robót obejmujący roboty drogowe, należy wykonać według dokumentacji, STWIOR i przedmiaru robót stanowiących załącznik do SIWZ. Podstawę wyceny ofertowej stanowi projekt, przedmiar jest materiałem pomocniczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 15 000 zł .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_ustka
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach