Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej w Szymankowie w gminie Lichnowy

Gmina Lichnowy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2712723 , fax. 055 2712723
 • Data zamieszczenia: 2015-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lichnowy
  ul. Tczewska 6 6
  82-224 Lichnowy, woj. pomorskie
  tel. 055 2712723, fax. 055 2712723
  REGON: 17074784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lichnowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej w Szymankowie w gminie Lichnowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja gminnej drogi gruntowej dojazdowej do gruntów rolnych nr 191136 znajdującej się na działce nr 151 w sołectwie Szymankowo gm. Lichnowy na odcinku długości 735mb. Droga gruntowa nr 191136 rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 29180G przy której znajduje się wieś Szymankowo i przebiega wzdłuż zabudowań do pól uprawnych. W ramach robót należy wykonać utwardzeniu nawierzchni nowymi płytami betonowymi wielootworowymi o wymiarach 100x75x12 ułożonymi dwutorowo na podsypce piaskowej w uprzednio wykonanych korytach na odcinku długości 735 mb wraz z czterema zjazdami do gruntów rolnych i zabudowań mieszkalnych. Fizyczne parametry przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią załączniki nr 8, 9 i 10 do SIWZ. Przedmiar robót, dołączony do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 10 jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną, a przedmiarem pierwszeństwo ma dokumentacja techniczna. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Jeżeli w SIWZ lub dokumentacji technicznej pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości przyjętego sprzętu i materiałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały muszą być równoważne jakościowe tym podanym w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, jak również usługi nie ujęte w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, wpięć, sprawdzeń, opinii, ubezpieczenie budowy, zajęcie pasa drogowego, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga, aby oryginał wadium został dołączony do oferty, w sposób umożliwiający oddzielenie dokumentu od całości oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lichnowy.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach