Przetargi.pl
Budowa ulicy 11 Listopada

Gmina Miasto Ustka ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8154300 , fax. 059 8152900
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ustka
  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 3 3
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 059 8154300, fax. 059 8152900
  REGON: 00052387300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy 11 Listopada
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową ulicy 11 Listopada w Ustce, na projektowanym odcinku od km 0+000,00 do km 0+309,41 oraz od km 0+000,00 do 0+086,00 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 3.2.1. wykonanie robót budowlanych w zakresie:a)branży drogowej: roboty ziemne, wykonanie podbudów i nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, oznakowanie pionowe,b)branży sanitarnej: budowa kanalizacji deszczowej, roboty ziemne, roboty montażowe,c)branży elektrycznej: budowa oświetlenia ulicznego, demontaż istniejącego oświetlenia;d) branży teletechnicznej: budowa kanalizacji teletechnicznej - zastosować pokrywy typu ciężkiego klasy D400, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych;e) wycinki istniejących drzew i krzewów, humusowanie wraz z obsianiem trawy;f) wykonaniu demontażu pozostałości elementów ogrodzenia dł. ca.87m 2.2.wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, jego uzgodnienie oraz zatwierdzenie z zachowaniem następujących warunków: a)projekt musi uwzględniać wyłączenie z ruchu samochodowego przebudowywaną ulicę na czas trwania robót,b) projekt musi uwzględniać utrudnienia w ruchu spowodowane robotami przyłączeniowymi kanalizacji deszczowej,c)tymczasowa organizacja ruchu musi być uzgodniona z właściwymi organami i wprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami;2.3.wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wraz z powykonawczą dokumentacją geodezyjną).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. 4.Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).6.Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych ).2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ustce 98 9315 0004 6712 0000 2000 0030. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 12.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty.5.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach