Przetargi.pl
„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618552521 , fax. 618 528 091
 • Data zamieszczenia: 2022-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 29
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618552521, fax. 618 528 091
  REGON: 27580800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uap.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie przez wykonawcę (tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z właściwymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z uwzględnieniem pkt 3.7 SIWZ wraz z pełnieniem pełno branżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót) i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w rozumieniu przepisu art. 31 ust. 2 Pzp. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie przez wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu zamawiającego, w tym reprezentowanie zamawiającego przed organami wydającymi ww. decyzje. Ilekroć w SIWZ jest mowa o pracach projektowych, należy przez to rozumieć zakres prac projektowych określony przez zamawiającego z uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i specyfiki robót budowlanych – zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) Program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) – Załącznik nr 8 do SIWZ, b) Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (dalej „WWiOPP”) –Załącznik nr 9 do SIWZ, c) Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ, d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 144/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. – Załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach