Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna oraz pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48614260400 , fax. +48614260500
 • Data zamieszczenia: 2022-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. +48614260400, fax. +48614260500
  REGON: 63125784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna oraz pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, OC działalności oraz pojazdów należących do Miasta Gniezna, tj. Urzędu Miejskiego w Gnieźnie i innych jednostek organizacyjnych. 2. CZĘŚĆ I Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie majątku, mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Gniezna, tj. Urzędu Miejskiego i pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta Gniezna, zakładu budżetowego i jednostek kultury Miasta Gniezna, zwanych dalej „Jednostkami”. Wykaz jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego i jednostek kultury Miasta Gniezna stanowi załącznik nr 1 do siwz. CZĘŚĆ II Przedmiot ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność Miasta Gniezna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach