Przetargi.pl
Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6383198 , fax. 084 6396189
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
  ul. Kilińskiego 86 86
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6383198, fax. 084 6396189
  REGON: 95037166600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdg.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej . Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 3 do materiałów przetargowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. : 1) roboty mostowe : - roboty przygotowawcze, - zbrojenie, - beton, - izolacje i nawierzchnie, - odwodnienie, - łożyska, - urządzenia dylatacyjne, - elementy zabezpieczające, - inne roboty mostowe, - roboty rozbiórkowe i remontowe, 2) roboty drogowe : - roboty przygotowawcze, -odwodnienie korpusu drogowego, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - elementy ulic, Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna : na którą składają się: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót , szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt organizacji ruchu na czas przebudowy i projekt stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 18000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości na wykonane roboty betonowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdg.zamosc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach