Przetargi.pl
Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 081 5660256
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5 5
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 081 5660256
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje dostawę znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją polegających na dostawie drogowych barier ochronnych wraz z ich instalacją na drogach wojewódzkich nr 747, 827, 828, 830 i 834 administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie. 2. Łączna długość barier do ustawienia wynosi: 1 064,00 mb. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę barier energochłonnych U-14a typu SP-05/04 na słupkach sigma o wym. 100 mm oraz ich montaż na następujących odcinkach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 4. Prowadnice typu B zapewnia Zamawiający (do pobrania z placu składowego w Obwodzie Drogowym w Krzczonowie, Zamawiający posiada tylko prowadnice proste), natomiast pozostałe elementy stalowych barier ochronnych zapewnia Wykonawca. 5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona: a) Prace pomiarowe i przygotowawcze b) Oznakowanie miejsca montażu c) Zakup i dostarczenie materiałów do miejsca montażu d) Osadzenie słupków bariery (bezpośrednie wbicie w grunt) e) Montaż bariery, tj. prowadnicy (zapewnianej przez Zamawiającego), słupków przekładek, wsporników (przy użyciu właściwych śrub i przekładek) z wykonaniem odcinków początkowych i końcowych, przerw, przejść i przejazdów w barierze) f) Zamocowanie elementów odblaskowych U-1c w rozstawie nie mniejszym niż 50 m g) Demontaż barier ochronnych (z drogi wojewódzkiej nr 834) wraz z przewiezieniem zdemontowanych elementów barier na plac składowy Obwodu Drogowego w Krzczonowie (odległość od miejsca rozbiórki ok. 15 km) h) Uporządkowanie terenu. 6. Lokalizację ustawienia barier przedstawiono w załączniku Lokalizacja stalowych barier ochronnych typu U-14a przeznaczonych do montażu na drogach RDW Lublin. 7. Miejsca projektowanych barier ochronnych zaznaczonych w projektach stałej organizacji ruchu przedstawiono w załączniku Projekty stałej organizacji ruchu z lokalizacją projektowanych barier. 8. Wszystkie początki oraz zakończenia nowoustawionych barier ochronnych muszą być zakończone zatopionymi w gruncie łącznikami czołowymi. 9. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość. 10. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji w terenie w celu dokonania weryfikacji informacji zawartych w dokumentach przetargowych. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu (przekazanie projektu Wykonawcy nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości czasowego oznakowania oraz zgodności z projektem czasowej organizacji ruchu. 13. Dostarczone elementy barier powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zmian.) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 14. Okres rękojmi jakości dla prac montażowych objętych zamówieniem wynosi 2 lata od daty odbioru (rękojmia nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych). 15. Dostawy zakwestionowane pod względem jakości zostaną postawione do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wadliwego materiału na własny koszt i dostarczenia elementów stalowych barier ochronnych wolnych od wad oraz usunięcia wad w wykonaniu zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 16. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy oraz sposób instalacji spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Za równoważną uznana będzie oferta na wykonanie dostaw oraz instalacji przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego, niż określone w Specyfikacji technicznej, pod warunkiem, że ich parametry nie będą gorsze, niż określone w Specyfikacji technicznej. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wielkość lub zakres zamówienia: 41330,80 zł. netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349283001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 800,00 zł. ( słownie złotych: osiemset 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w PKO Bank Polski SA nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach