Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) drogi wewnętrznej (nr ewidencyjny 223 i 217) do gruntów rolnych w miejscowości Tomaszowice

Gmina Jastków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5020143 , fax. 081 5020144
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastków
  Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 3
  21-002 Jastków, woj. lubelskie
  tel. 081 5020143, fax. 081 5020144
  REGON: 00053523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przebudowę (modernizację) drogi wewnętrznej (nr ewidencyjny 223 i 217) do gruntów rolnych w miejscowości Tomaszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja drogi dojazdowej (wewnętrznej) do gruntów rolnych oznaczonej Nr ewidencyjnym 223 i 217 w miejscowości Tomaszowice na odcinku od km 0+009,50 do km 1+205. Zakres robót w szczególności obejmuje: - roboty przygotowawcze - wykonanie koryta na obustronnym poszerzeniu - wykonanie podbudowy z gruntocementu na obustronnym poszerzeniu - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej - wykonanie i plantowanie poboczy oraz wykonanie oznakowanie pionowego - roboty wykończeniowe oraz porządkowe. Przebudowa włączenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) do gruntów rolnych oznaczonej Nr ewidencyjnym 223 i 217 w zakresie włączenia do drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice. Zakres robót w szczególności obejmuje: - roboty przygotowawcze - wykonanie koryta całej szerokości włączenia - wykonanie podbudowy z gruntocementu na obustronnym poszerzeniu - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej - wykonanie i plantowanie poboczy oraz wykonanie oznakowanie pionowego - roboty wykończeniowe oraz porządkowe. Jeżeli w dokumentacji podano konkretny produkt należy przez to rozumieć także produkt równoważny o parametrach jakościowych nie gorszych niż przyjęty w dokumentacji oraz kompatybilny z innymi materiałami i urządzeniami. Szczegółowy zakres robót zawarty został w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jastkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach