Przetargi.pl
PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO PRZEZ KANAŁ NOTECKI W MIEJSCOWOŚCI GORZANY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2548 C RYBITWY - JANIKOWO

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-108 Inowrocław, Latkowo 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3533048, 3552709 w. 35
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
  Latkowo 11 11
  88-108 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3533048, 3552709 w. 35
  REGON: 09236636000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.ZDPLATKOWO.COM.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO PRZEZ KANAŁ NOTECKI W MIEJSCOWOŚCI GORZANY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2548 C RYBITWY - JANIKOWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Celem zadania jest rozbiórka istniejącego stalowego mostu drogowego przez Kanał Notecki zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo w km 2 +280 w miejscowości Gorzany, rozbiórka istniejącego , żelbetonowego przepustu na rowie mel
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 60.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy mostów lub wiaduktów o wartości zadania nie mniejszej niż 3.000.000,00zł brutto każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, e) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 pracownikiem z uprawnieniami mostowymi do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, f) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2 000 000,00 zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w pkt. V, Zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wypełniona i podpisana oferta z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, 2) oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2, 3) oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3, 4) parafowany przez wykonawcę Formularz postanowień umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4, 5) wypełniony i podpisany Formularz kosztorysu ofertowego z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5, 6) wypełniony i podpisany wykaz stawek i narzutów z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6, 7) Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi ( wzór informacji - załącznik nr 7). 8) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca lub Podwykonawca (wzór wykazu - załącznik nr 8). 9) Aktualnego odpisu w właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. . 10) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców, którzy w rozumieniu Ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz.U. nr 197, poz. 1661 są podmiotami zbiorowymi). 12) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13) Dokumentów stwierdzających, że osoby przeznaczone do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: a) aktualnego zaświadczenia wydanego przez właściwą Izbę Samorządu Zawodowego, potwierdzające, że osoba wymieniona w wykazie jest jej członkiem, a jeżeli posiada uprawnienia budowlane wydane po 14 lutego 1995 r. -decyzję wpisu do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; b) wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - (wzór wykazu załącznik nr 9). Do wykazu należy załączyć stosowne kopie uprawnień. 14) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu - załącznik nr 10). 15) Oświadczenie o złożeniu oferty wspólnej (konsorcjum) - jeżeli dotyczy, z zawartą informacją o członkach konsorcjum, liderze, solidarnej odpowiedzialności. 16) Oświadczenie o udzieleniu minimum 3 letniej gwarancji jakości na wykonane prace, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. 17) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców (jeżeli przy pomocy podwykonawców - należy podać zakres robót jaki będzie im powierzony). 18) Oświadczenie o ubezpieczeniu budowy od odpowiedzialności cywilnej. 19) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 20) Dowód wniesienia vadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdplatkowo.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach