Przetargi.pl
Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3256735, 3256609 , fax. 052 3256606
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  ul. Seminaryjna 1 1
  85-326 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3256735, 3256609, fax. 052 3256606
  REGON: 09235693000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego, z podziałem na 12 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ( w tym: są wpisani do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego), b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału Wykonawcy na podstawie sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ, wg formuły: spełnia - nie spełnia. 3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) warunki wymienione w pkt.1 lit a) i d) muszą być spełnione przez każdego z członków konsorcjum osobno, natomiast warunki wymienione w pkt. 1 lit b), c) członkowie Konsorcjum mogą spełniać wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. Nr 19 177, z późn. zm.). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 lit a, musi załączyć do oferty dokument lub dokumenty, wystawione - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stałość ceny
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach