Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2374C Piechcin - Szeroki Kamień w m. Piechcin.

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podgórzyn 62a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3020668 , fax. 052 3020668
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
  Podgórzyn 62a 62a
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3020668, fax. 052 3020668
  REGON: 09236650200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2374C Piechcin - Szeroki Kamień w m. Piechcin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2374 C Piechcin - Szeroki kamień w m.Piechcin od km 0+000 do km 1+455 dł. 1,455km - Etap I.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówieni lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie warunki dotyczące doświadczenia zawodowego, potencjału technicznego, potencjału finansowego. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, w tym celu należy wypełnić zał. nr 4 i dołączyć referencje - co najmniej 2 zadania przy realizacji robót drogowych na wartość ogólną 1 mln zł (brutto). 2. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z osób innych podmiotów należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 2.1 dokumenty stwierdzające, że osoby/osoba które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uprawnienia tj.: 2.1.1 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 2.1.2 zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające aktualny wpis kierownika robót na listę członków tej izby. 2.2 Wykonawca przedstawi w ofercie min. ilość osób: - Kierownika budowy - 1 osoba - Operatora walca - 1 osoba - Operatora rozściełacza - 1 osoba - Kierowców samochodów samowyładowczych - 3 osoby - Pracowników drogowych - 3 osoby Osoba wskazane w pkt.1 powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie min. 3 lata przy realizacji robót drogowych na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów: 3.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - 1 000 000 zł ; 3.2. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na dzień składania ofert o wartości co najmniej 500 000 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zerojedynkowo według formuły spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. 87, poz. 605) uwzględniający zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następującego dokumentu: 1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.3. Podmioty zagraniczne 1.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 1.3.2 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 2.1 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i dołączyć referencje - co najmniej 2 zadania przy realizacji robót drogowych na wartość ogólną 1 mln zł (brutto). 2.2. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z osób innych podmiotów należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 2.3. dokumenty stwierdzające, że osoby/osoba które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.) uprawnienia tj.: 2.3.1 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, 2.3.2 zaświadczenie wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające aktualny wpis kierownika robót na listę członków tej izby. Wykonawca przedstawi w ofercie min. ilość osób: 1. Kierownika budowy - 1 osoba 2. Operatora walca - 1 osoba 3. Operatora rozściełacza - 1 osoba 4. Kierowców samochodów samowyładowczych - 3 osoby 5. Pracowników drogowych - 3 osoby Osoba wskazane w pkt. 1 powinna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie min. 3 lata przy realizacji robót drogowych na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający może żądać następujących dokumentów: 3.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - 1 000 000 zł ; 3.2. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na dzień składania ofert o wartości co najmniej 500 000 zł. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: a) oświadczenie wymienione w pkt. 2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. b) dokumenty wymienione w 2.3.1 -2.3.2 albo odpowiadające im określone w pkt. 2.3.3. c) dokumenty wymienione w pkt. 2.3.3. 2.4. powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę, w stosunku do których z niniejszej SIWZ lub umowie regulującej zasady współpracy wynika , że powinni potwierdzić spełnienie warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-znin.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach