Przetargi.pl
,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gąbin -Janówek”

Powiat Gostyniński ogłasza przetarg

 • Adres: 09-500 Gostynin, Romana Dmowskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48242357981 , fax. 48242357985
 • Data zamieszczenia: 2023-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyniński
  Romana Dmowskiego 13
  09-500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 48242357981, fax. 48242357985
  REGON: 611016100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gąbin -Janówek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania: ,,Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gąbin- Janówek”W ramach inwestycji przewiduje się do wykonania:- Poszerzenie jezdni do szer. 4m.- Wykonanie warstw podbudowy- Ułożenie geosiatki- pobocza gr. 15cm z tłucznia kamiennego- Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75kg/m2- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa z betonu AC 11S 50/70 – grubość po zagęszczeniu 4 cm- pobocza z nawierzchnią z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 15 cm- inwentaryzacje powykonawczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek nr: 31 1020 3974 0000 5302 0006 6720 z zaznaczeniem w tytule przelewu: „Wadium – Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gąbin -Janówek”. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium w przypadku przelewu uważa się uznanie rachunku bankowego zamawiającego do dnia 23.06.2023 r. do godz. 9.00. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej:a) wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie co najmniej 1 zadania polegającego na przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. bruttob) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w ramach realizacji zamówienia publicznego posiadającą uprawnienia do pełnienia obowiązków kierownika budowy w specjalności drogowej.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunek może spełniać tylko jeden wykonawca.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach