Przetargi.pl
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Urząd Gminy w Trzebieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-404 Trzebieszów, Trzebieszów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 25 7960355, 7960541 w. 204 , fax. 257 960 373
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Trzebieszowie
  Trzebieszów 89
  21-404 Trzebieszów, woj. lubelskie
  tel. 25 7960355, 7960541 w. 204, fax. 257 960 373
  REGON: 54771500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebieszow.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach, o dł. 997 m, na działce o nr ewid. 449. 2.Zamówienie obejmuje: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty rozbiórkowe; c) roboty ziemne; d) nawierzchnia jezdni; e) zjazdy do posesji; f) chodnik; g) roboty wykończeniowe; h) odwodnienie. 3.Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach