Przetargi.pl
Utwardzenie placu na Szkółce leśnej Borek

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 762 881 , fax. 825 762 882
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Krasnystaw
  ul. Leśna 1
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 825 762 881, fax. 825 762 882
  REGON: 11001692900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie placu na Szkółce leśnej Borek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie placu na Szkółce leśnej Borek na działce ewidencyjnej 3054/2 w miejscowości Krasnystaw - Borek. Teren działki nie jest zabudowany. Wejście i wjazd na plac objęty opracowaniem znajduje się od strony zachodniej z drogi gruntowej leśnej. Wymiary zewnętrzne utwardzenia placu wynoszą 40x30,5m, powierzchnia zabudowy 1220 m². Obramowanie nawierzchni zjazdu Krawężnik betonowy najazdowy drogowy 15x22 ustawione na ławie betonowej z oporem na styku z krawędzią od strony drogi. Ściany oporowe placu Ściana oporowa prefabrykowana 80x50 ustawione na ławie betonowej z oporem na styku od strony zewnętrznej dodatkowo stabilizowana prętami stalowymi utwardzonymi w ławie betonowej. Wykonanie placów Według projektu należy zastosować płytę drogową „JOMB” 10x75x12,5 charakteryzującą się wysoką wytrzymałością. Konstrukcja nawierzchni ze spadkiem obejmuje warstwy: - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,075-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.8cm, -podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,075-61mm stabilizowanego mechanicznie gr.22cm, -warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm. Reszta szczegółów dotycząca zakresu robót jak również parametrów przedmiotu niniejszego postępowania znajduje się w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót budowlanych będących załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213280-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310). 3. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony w banku BGŻ BNP Paribas o/Chełm 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzający wpłatę (wniesienia) wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pozostałych formach, należy w oryginale złożyć w sekretariacie w siedzibie zamawiającego lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp). 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygniętego odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów na potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 10.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.3 sprawi, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje do opisu tego warunku udziału w postępowaniu żadnych wymagań, ponieważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności, natomiast uprawnienia do wykonywania czynności zostaną opisane łącznie z warunkami dotyczącymi osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć : 1. w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez inne osoby niż wskazane w odpowiednim rejestrze lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - pełnomocnictwo dla tych osób w oryginale podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustawionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej, 3. informacja dot. tajemnicy przedsiębiorstwa - pisemne uzasadnienie (jeśli dotyczy), 4. kosztorys ofertowy (uproszczony), 5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał (jeśli dotyczy), 6. dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach