Przetargi.pl
„Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w gm. Hanna ”

Wójt Gminy Hanna ogłasza przetarg

 • Adres: 22-220 Hanna, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833798023, 833798023 , fax. 833798003
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Hanna
  Rynek 2/1
  22-220 Hanna, woj. lubelskie
  tel. 833798023, 833798023, fax. 833798003
  REGON: 03023751700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminahanna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w gm. Hanna ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane -drogowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w gm. Hanna ” 2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części, jak poniżej: 2.2.1. część I zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej numer 104156L w miejscowości Dołhobrody, gm. Hanna” którego zakres obejmuje w szczególności: 1) przebudowę drogi na odcinku 0,522km tj. od km 0+013.0 do km 0+535.0, w pasie drogi stanowiącej działkę o nr 1086; 2) wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm i szerokości 5,5m po istniejącej nawierzchni; 3) wykonanie zjazdów; 4) przebudowę drogi wykonać zgodnie z Dokumentacją do Zgłoszenia Wykonania Robót Budowlanych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót- stanowiące załączniki Nr 1a, 1b. 2.2.2. część II zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej numer 104499L w na odcinku od km 0+009,0 do km 0+593,0, w miejscowości Holeszów PGR, gm. Hanna” którego zakres obejmuje w szczególności: 1) przebudowę drogi na odcinku 0,584 km tj. od km 0+009,0 do km 0+593,0, w pasie drogi stanowiącej działkę o nr 30; 2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m wykorzystując w całości istniejąca nawierzchnię, z poszerzeniem po lewej stronie; 3) projektowaną szer. jezdni 5,0 m zachować na odcinku od km. 0+009.0 do km 0+574.0, od km 0+574.0 stopniowe zwężenie 1:10 do szerokości istniejącej jezdni około 3,1 m; 4) wykonanie zjazdów; 5) przebudowę drogi wykonać zgodnie z Dokumentacją do Zgłoszenia Wykonania Robót Budowlanych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót- stanowiące załączniki Nr 1c, 1d. 2.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ), w skład której wchodzą:  Dokumentacje do Zgłoszenia Wykonania Robót Budowlanych,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), Przedmiary robót- Załączniki Nr 1e i 1f, załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót w Dokumentacji do Zgłoszenia Wykonania Robót Budowlanych . Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z Dokumentacji do Zgłoszenia Wykonania Robót Budowlanych, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji oraz STWiOR. 2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w Dokumentacji do Zgłoszenia Wykonania Robót Budowlanych odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji do zgłoszenia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji do zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane- drogowe, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że drogowe roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu: 4.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ. 4.1.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy. 4.1.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy). 4.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach