Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski w 2020r.”

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 643 085 , fax. 846 643 873
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
  ul. 29 Listopada 9
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 846 643 085, fax. 846 643 873
  REGON: 55096000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski w 2020r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 . Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tomaszów Lubelski na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01. 01.2020 r. do 31.12.2020 r. 3.2 Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Tomaszów Lubelski na dzień 11.09.2019 wynosi 11 419 osób. 3.3 Powyższe dane o ilości osób zamieszkałych mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia. 3.4 W skład Gminy Tomaszów Lubelski wchodzą następujące miejscowości – Chorążanka, Dąbrowa Tomaszowska, Górno, Jeziernia, Justynówka, Klekacz, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia, Majdan Górny, Majdanek, Nowa Wieś, Pasieki, Podhorce, Przecinka, Przeorsk, Rabinówka, Rogóźno, Rogóźno Kolonia, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna, Sabaudia, Szarowola, Typin, Ulów, Wieprzowe Jezioro, Zamiany. 3.5. Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości, za na których zamieszkują mieszkańcy: 3.5.1 odpadów zmieszanych (pozostałości z sortowania)o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach. 3.5.2. odpadów segregowanych podane poniżej: a) odpadów tworzyw sztucznych obejmujących: tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02), metale (kod 15 01 04, 20 01 40), oraz opakowania wielomateriałowe(kod 15 01 05) b) odpadów papieru obejmujących: papier i tekturę (kod 20 01 01, 15 01 01), c) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), d) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07), e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23, 01 36) f) odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 01 01 g) popiołu o kodzie ex 20 03 99 oraz 20 01 99 z nieruchomości zamieszkałych, h) odpadów budowlanych, remontowych i rozbiórkowych o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 08 02, 17 09 04,0 z nieruchomości zamieszkałych i zabudowy wielolokalowej na terenie Gminy Tomaszów Lubelski. i) zużyte opony o kodzie 16 01 03 3.6. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. 3.7. Odebrane odpady komunalne należy poddać ważeniu w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazania odpadów do utylizacji bądź zagospodarowania. 3.8. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów, zgodnie z ustawą Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz.U.2016 poz. 2167 3.9. Uzyskania u uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, potwierdzenia odbioru odpadów zebranych, na karcie przekazania odpadów. 3.10. Terminowego zbierania i wywożenia odpadów zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. 3.11. Przeładowania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. 3.12. Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających / utrudniających bądź mogących uniemożliwiać/utrudniać prawidłowe wykonanie usługi. Zgłoszenie powinno odbyć się tego samego dnia od stwierdzenia przez wykonawcę zaistnienia okoliczności chyba, że zdarzenie nastąpi po godzinie 15:30 wtedy obowiązek może być zrealizowany do godz. 9:00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia można dokonać drogą telefoniczną na nr 84 664 30 85 wew. 17 oraz e-mailem, na adres odpdy@tomaszowlubelski.pl. zakres opóźnień, powód braku realizacji usługi, termin usunięcia nieprawidłowości. 3.13. Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 3.14. Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych dokumentów t. j. w przypadku przetwarzania odpadów : kart przekazania odpadu komunalnego – zgodnie z przepisami o elektronicznej BDO oraz proponowanymi zmianami o odpadach mających obowiązywać od 01.01.2020r., w przypadku odbierania odpadów: kart ewidencji odpadów, dowodów ważenia odpadów, zestawień miesięcznych odebranych odpadów. 3.15. Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z przed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego, bez względu na warunki atmosferyczne w każdej ilości; 3.16. Nie dopuszcza się zbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tomaszów Lubelski wraz z odpadami zebranymi z nieruchomości niezamieszkałych bądź z odpadami z innych gmin oraz mieszania odpadów segregowanych z niesegregowanymi. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem odbioru odpadów umożliwi kontrolę pojazdów wykorzystywanych do tego celu poprzez przyjazd w wyznaczone miejsce i okazanie pracownikowi Zamawiającego zawartości skrzyni ładunkowych. 3.17. Wykonawca, po podpisaniu umowy na 21 dni przed pierwszym odbiorem odpadów winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości : • pojemnik na odpady zmieszane (pozostałości z sortowania) wraz z harmonogramem wywozu; • minimum po 2 worki każdego koloru 3.18. Podczas trwania umowy wyposażenia zgłoszonych nieruchomości przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również do wymiany uszkodzonych i zużytych pojemników najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, niewywiązanie się z powyższego terminu spowoduje zmniejszenie należnego wynagrodzenia za odbiór odpadów w danym miesiącu o kwotę naliczoną danemu gospodarstwu; 3.19. Wyposażenia mieszkańców w niezbędną ilość worków do selektywnej zbiórki następujących frakcji odpadów: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, popiół, bioodpady (odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych). Za niezbędną uznaje się taką samą ilość worków na surowce jakie wystawił do odbioru mieszkaniec. Nadruk na workach powinien zawierać informacje dotyczące sposobu segregacji wraz z logiem i adresem Wykonawcy; 3.20. Przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych w formie papierowej zawierających: informację o ilościach i rodzajach odebranych odpadów, informację dotyczącą osób (adresy) które nie wywiązały się z obowiązku segregacji z dokumentacją fotograficzną , kompletu kart przekazania odpadu komunalnego; 3.21. W wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych dokumentację (oświadczenie i dokumentację fotograficzną,) wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady, na poziomie umożliwiającym wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i przekazać wraz z fakturą miesięczną za wykonaną usługę. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane odpady komunalne i powiadamia o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości; 3.22. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań i przekazania ich Zamawiającemu zgodnie z obowiązującą ustawą; 3.23. Przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności: • ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (t .j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze. zm.) • - ustawy z dnia 13 września 1996. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454 ze. zm.) • -ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1466 ) • - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t. j Dz. U. 2019 poz. 521) • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz. 122) • uchwał będących aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie Gminy Tomaszów Lubelski 3.24. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia; 3.25. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie - instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do których podmiot przekaże odebrane odpady z tereny Gminy Tomaszów Lubelski; 3.26. W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców faktu zbyt małej ilości pojemników na danej posesji, Wykonawca doposaży tę posesję w dodatkowy lub większy pojemnik; 3.27. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować od 7 00 – 18 00, po uprzednim zawiadomieniu o dniu i godzinie odbioru; 3.28. Wykonawca uporządkuje teren zanieczyszczony odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu; 3.29.Wykonawca odpowiada za prawidłowe opróżnianie i odstawianie pojemników; 3.30.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji edukacyjnej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w pięciu placówkach oświatowych, dla uczniów na terenie Gminy Tomaszów Lubelski. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację wskazującą tematykę miejsce termin przeprowadzonych zajęć edukacyjnych i liczbę uczestników. Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia akcji zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. 3.31. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),w którym mieszkańcy Gminy Tomaszów Lubelski w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK będzie funkcjonował przynajmniej 4 dni w tyg. w godzinach 8.00 – 14.00 w tym jeden dzień do godz. 18 00, (z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy), W PSZOK mieszkańcy Gminy Tomaszów Lubelski będą mogli bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problematyczne, w szczególności : a) szkło b) papier c) meble i odpady wielkogabarytowe; d) odpady biodegradowalne (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa,obierki ); e) tworzywa sztuczne f) odzież i tekstylia g) chemikalia; h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; i) odpady niebezpieczne j) zużyte opony; k) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe; l) popiół 3.32. Wymagania dotyczące pojemników a) odpady zmieszane (resztki z segregacji) gromadzone będą na nieruchomości w pojemnikach 120 l lub 240 litrowych, które dostarczy Wykonawca (pojemnik 240 litrowy w przypadku prośby właściciela nieruchomości) b) selektywne odpady komunalne (odpady segregowane) odbiór będzie odbywał się w systemie workowym o pojemności 120 l lub 240 l.. 3.33. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowy narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy, t. j. mycia i dezynfekcji samochodów przynajmniej 2 razy w miesiącu. Raz na 2 miesiące, mycia i dezynfekcji pojemników na odpady biodegradowalne w zabudowie wielolokalowej, przynajmniej 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Wymiany uszkodzonych i zużytych pojemników. Na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników; 3.34. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów wymaganych do realizacji zamówienia: a) worki żółte – metale i tworzywa sztuczne, - plastikowe butelki po napojach, - opakowania z tworzyw sztucznych, - aluminiowe puszki po napojach i konserwach - opakowania po środkach czystości, kosmetykach, - opakowania wielomateriałowe – (kartony po mleku, sokach) b) worki niebieskie – opakowania z papieru, kartonu i tektury, c) worki białe – szkło bezbarwne (bezbarwne butelki i słoiki) d) worki zielone – szkło kolorowe(kolorowe butelki i słoiki) e) worki brązowe – bioodpady (skoszona trawa, liście, rozdrobnione krzewy i gałęzie, nienadające się do spożycia owoce i warzywa, kwiaty doniczkowe i cięte ) f) worek czarny - popiół 3.35. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: a) zabudowa jednorodzinna: - odpady zmieszane (resztki z segregacji) – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) jeden raz w miesiącu, - odpady segregowane jeden raz w miesiącu - odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) raz w miesiącu, - popiół – jeden raz w miesiącu od 1 października do 30 kwietnia b) zabudowa wielorodzinna: - zmieszane odpady komunalne – jeden raz w tygodniu - odpady segregowane jeden raz w miesiącu, - odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz w tygodniu, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) raz w miesiącu, c) odpady wielkogabarytowe, będą odbierane min. 2 razy w roku po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu z poszczególnych nieruchomości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa d) Odpady rozbiórkowe i budowlane będą odbierane przez Wykonawcę w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców danej posesji potrzeby odbioru ww. odpadów ( np. remont, budowa , rozbiórka), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowego pojemnika/kontener na odpady rozbiórkowe i budowlane, wykonane we własnym zakresie. 3.36. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie zamówienia wynosi 1 323,442 Mg w tym: odpady zmieszane 954,540 Mg odpady segregowane 231,605 Mg pozostałe odpady 137,297 Mg Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy ją traktować orientacyjnie, ponieważ może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości odpadów komunalnych. W gminie Tomaszów Lubelski, zebrano następujące ilości odpadów komunalnych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.: niesegregowane odpady komunalne (odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów) o kodzie 20 03 01 - 954,540Mg; opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07 – 126,780 Mg opakowania z metalu o kodzie 15 01 04 – 20,380 Mg zużyte opony o kodzie 16 01 03 – 22,970 Mg odpady wielkogabarytowe o kodzie – 20 03 07 – 40,590 Mg opakowania wielomateriałowe o kodzie – 2,630 Mg zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodzie 20 01 35 – 25,727 Mg opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 – 65,705 Mg opakowania ulegające biodegradacji – 45,380 Mg opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 – 18,740 Mg 3.37. Wspólny słownik zmówienia 1) 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usług ekologicznych 2) 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 3) 90512000-9 Usługi transportu odpadów 2) 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 3) 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 4) 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów Uwaga Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający po akceptacji będzie publikował na stronie internetowej www.tomaszowlubelski.pl/BIP, a Wykonawca w formie wydruków będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości. Do 30 listopada 2019 roku Zamawiający dostarczy dokładny wykaz nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tomaszów Lubelski. Otrzymane dane posłużą Wykonawcy do przygotowania odpowiedniej ilości pojemników i worków na odpady komunalne oraz comiesięcznego rozliczenia się z Zamawiającym na wykonaną usługę w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo kompleksowej i wyrywkowej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy. 15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualny: a) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego prze Wójta Gminy Tomaszów Lubelski w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) wpis do Rejestry Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętych przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa, c) Zezwolenie na zbieranie odpadów w zakresie umożliwiającym w pełni realizację zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach